Instruktørkurs sportsklatring

Kurs

Fra dato
10. mai 2019 kl. 08:00
Til dato
12. mai 2019 kl. 18:00
Vanskelighetsgrad
Ekstra krevende  
Passer spesielt for
Ungdom, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Klatrekurs, Fjellsport, Instruktørkurs, Fjellklatrekurs
Arrangører
DNT fjellsport Bergen, Bergen og Hordaland Turlag , DNT fjellsport , DNT ung Bergen
Turområde
Nordhordland, Vestlandet (se kart)
Turkode
467
Dette arrangementet er over!

NF-godkjent instruktørkurs i sportsklatring for deg som har god erfaring med sportklatring på utendørs klatreklipper. Om du tror dette er noe for deg, så les videre om opptakskrav, kursinnhold og søknadsprosedyre.

Som klatreinstruktør i sportsklatring har du muligheten til å instruere på opplæringskurs i sportsklatring, samt jobbe som instruktør på klatreaktiviteter/klatredager ute. Arbeidsområdet er begrenset til boreboltsikrete sportsklatreruter hvor all klatring er på maks 1/2 taulengde med nedfiringsmulighet fra snufeste.

Opptakskrav:

  • Fylt 18 år.
  • Klatrekurs eller tilsvarende kunnskaper.
  • Minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et utvalg ulike klatrefelt.
  • Sikkert og metodisk kunne lede grad 6- på første blikk på boreboltsikrete sportsklatreruter.
  • Bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring.

Formål med kurset:

Deltakerne skal bevisstgjøres om grunnleggende forutsetninger for sikker klatring på boreboltsikrede sportsklatrefelt. De skal gjøres godt kjent med metodesett og undervisningsprinsipper for sportsklatring. Kurset skal bevisstgjøre deltakerne om rollen som sportsklatreinstruktør og ansvaret som følger med. De skal vise reflekterte holdninger til etikk for bruk og plassering av borebolter og etablering av klatrefelt. Deltakerne skal også vise at de har nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet innen sikkerhet, sikringsarbeid, klatreteknikk og formidling. De skal vise at de har nok initiativ og driv til å fungere som instruktør, samt de forutsetninger som kreves for å ta vare på seg selv og deltakere i kurssammenhenger.

Kursinnhold:

Helhetlig sikkerhetstenkning

Deltakerne skal gis en forståelse av de risikofaktorene som er forbundet med klatring. Deltakerne skal bevisstgjøres slektskapet mellom sikringsteknikker og metoder i alle greiner av klatresporten. Refleksjoner over instruktørens rolle og ansvar, for sikkerheten og som verdiformidler, går som en rød tråd gjennom hele kurset.

Bevegelsesteknikk

Bevegelsesteknikk forutsettes å ligge innenfor det deltakerne behersker fra før. Kurset skal gjennomgå hvordan man best mulig kan formidle både bevegelsesteknikk og kunnskap om utstyr til kursdeltakere.  Deltakerne skal vise at de har alminnelig god og variert klatreteknikk.

Personlig utstyr og basismetoder for klatring

Bruk av personlig utstyr forutsettes kjent av deltakerne. Kurset skal gi deltakerne en grundigere forståelse for utstyr og metoder ved boreboltsikret sportsklatring. Metoder for bruk av taubrems ved topptauklatring og ledklatring gjennomgås. Forskjellene mellom disse to metodene poengteres, likeså hvordan de kan formidles på en sikker måte i en kurssituasjon.

- Basisutstyr for klatrekurs.

- Utstyrskvalitet, bruddstyrke og systematisering av utstyr.

- Innbindingsknute.

- Knuter til skjøting av tau.

- Grunnleggende sikringsteori.

Rappell og opphenging av topptau

Følgende skal gjennomgås grundig og praktiseres av deltakerne:

- etablering av rappellfester

- entaulengdes rappeller

- å ta seg ned til et topptaufeste for å henge opp topptau på en sikker og formålstjenlig måte.

Læringsemnene skal problematiseres i forhold til den formidlingskonteksten en instruktør vil møte. Det skal også demonstreres hvordan deltakerrappell kan gjennomføres med et ekstra sikringstau styrt av instruktøren.

Naturlige sikringsmidler er ikke tema på kurset, så rappellfestene skal bestå av trær, store steinblokker, stolper eller borebolter på toppen av veggen. Diskusjoner og vurderinger av disse festenes kvalitet skal være med.

- Grunnleggende prinsipper ved rigging av rappellfester.

- Faremomenter knyttet til rappellering (ulykkesstatistikk).

- Klemknutesikring ved rappell.

- Rappell ned til topptaufeste i veggen, metode for å kople seg inn i festet, henge opp topptau og fortsette rappellen ned til bakken.

Ledklatring

Deltakerne skal i teori og praksis få en grundig gjennomgang av klatring på led og gjøres oppmerksom på risikomomentene ved ledklatring. Det skal legges vekt på at en bør bli trygg på handverket før en begynner å gå på vanskelige ruter. Praktisk ledklatring i denne modulen skal forgå uten topptausikring, men det skal demonstreres hvordan slikt kan benyttes i læringssituasjoner. Det er viktig at deltakerne har så god margin at de kan konsentrere seg om håndverket. Læringsemnene skal problematiseres i forhold til den formidlingskonteksten en instruktør vil møte.

- Taulagsrutiner.

- Taulagskommunikasjon.

- Korrekt innhekting av tau i ekspresslynger.

- Farer ved fall: tau bak foten, formasjoner i veggen, finger i boltehenger

- Dynamiske og statiske fall.

- Karabinerbrudd og reduksjon av faren for dette.

- Hvil underveis ved å henge i tauet.

Metoder for snumanøver på snufester

Deltakerne skal beherske metoder for å snu på toppfester, forstå metodenes begrunnelse samt lære å formidle dem. Det må poengteres at metodene bør øves inn på bakkenivå i  formidlingssammenheng. Ukyndige kurselever som skal gjøre dette i toppen av ei rute må ha en instruktør ved siden av eller separat sikringstau. En bør legge vekt på faremomentet ved at en skifter sikringssystem, og prinsippet med at en alltid ha to uavhengige sikringspunkter

- Innkopling i snufeste.

- Prosedyrer og risikomomenter ved træing av snufeste.

- Redundans, reservesikkerhet  (alltid to uavhengige sikringspunkter)

- Taurop og kommunikasjon i taulaget ved snumanøver

Utearena, bolter og etikk

Deltakerne skal få innsikt i ulike typer borebolter, hvordan disse fungerer og er plassert. Dette skal gi grunnlag for å vurdere boreboltenes sikkerhet på klatrefelt.  Etiske refleksjoner knyttes til bolting av ruter, etablering av klatrefelt og forholdet til naturlige sikringer, sporløs ferdsel og sikkerhet gjennom fysisk tilrettelegging kontra sikkerhet gjennom utvikling av ferdigheter.  Modulen skal også gi deltakerne generell kjennskap om allemannsrett, grunneier- og tilkomstproblematikk og bruk av utearenaer. Deltakerne skal vise reflekterte holdninger og forståelse for disse problemstillingene.

- Ekspansjonsbolter.

- Limbolter.

- Ulike typer snufester.

- Naturlige sikringer kontra borebolter. Sikkerhet og etiske vurderinger.

- Generelt om etablering av klatrefelt utendørs.

Veglederrollen – formidling, instruksjon og opplæring i klatring

Deltakerne skal fungere godt i instruktørrollen og de skal være kjent med ulike opplegg og metoder for grunnopplæring i klatring. Kursplaner for grunnkurs i utendørs sportsklatring bør gjennomgås for å problematisere de enkelte læringsemnene og gi deltakerne et grunnlag for å lære dem bort på en sikker og god måte. NKFs ”Brattkorttest” skal gjennomgås, med vekt på forutsetningene for å gjennomføre den utendørs. Deltakerne skal kjenne til ulike formidlingsteknikker, herunder begrepene instruerende og problemløsende metode, og ha en bevissthet om hvordan de kan veksle mellom dem på et kurs. Noe av det viktigste å få fram for ferske instruktører er at de ikke må instruere hele tiden, men tvert imot være tilbakeholdne i mange situasjoner og la deltakerne få tid og ro til å finne ut av tingene selv, uten at dette går ut over sikkerheten. Alle deltakerne skal få prøvd seg i en ”reell” instruktørsituasjon.

- Gjennomgang av maler for grunnkurs i sportsklatring.

- Ulike kurstyper. Hvordan tilpasse kurset til utearenaen og deltakernes nivå?

- Ulike formidlingsmetoder – instruerende og problemløsende metode.

- Hvordan formidle klatreteknikk?

- Sikkerhet i kurssituasjonen.

- Tiltak ved personskade.

- Veien videre.

 

Vurdering:

Deltakerne skal få en løpende, muntlig tilbakemelding gjennom kurset. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltaker. Deltageren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Deltakerne skal vise gode og reflekterte holdninger til rollen som klatreinstruktør og sportsklatring som aktivitet for å bestå kurset. Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt, i prioritert rekkefølge: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap. Det gis karakter bestått / ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.

Rutiner for opptak:

Søker må fylle ut et søknadsskjema og en turdagbok over klatreaktivitet.
Lenke til søknadsskjema
Lenke til turdagbokskjema

Prekvalifisering: For å bli tatt opp til instruktørkurs sportsklatring må du sende søknad og turdagbok til Norsk Fjellsportforum som vil vurdere om du tilfredsstiller opptakskravene til metodekurs klatring. Dersom du gjør det får du utstedt et bevis (prekvalifiseringsbevis) på dette. Når du har fått prekvalifiseringsbeviset vil DNT fjellsport Bergen som arrangerer instruktørkurset kunne tilby deg plass på instruktørkurset i Bergen. Du får svar fra oss om du får plass på kurset innen 10. april.

Dersom du allerede har et prekvalifiseringsbevis fra Norsk Fjellsportforum, kan du sende dette sammen med søknad og turdagbok direkte til DNT fjellsport Bergen for å søke om plass på kurset innen Søknadsfrist 2.

Dersom du ennå ikke har bevis fra Norsk Fjellsportforum må du først søke til Norsk Fjellsportforum innen Søknadsfrist 1. Hvis søknaden godkjennes og du får prekvalifiseringsbevis sender du dette sammen med søknad og turdagbok videre til DNT fjellsport Bergen innen Søknadsfrist 2.  

Søknadsfrist 1: Til Norsk Fjellsportforum: 1. mars (post@fjellsportforum.no).
NB! Selv om søknadsfrist 1 er utløpt kan du fortsatt sende inn søknad, men det vil ta noe tid å behandle søknaden.

Søknadsfrist 2: Til DNT fjellsport Bergen: 1. april (omogreid@gmail.com)
NB! Selv om søknadsfrist 2 er utløpt kan du fortsatt sende inn søknad dersom du får prekvalifiseringsbevis fra NF. Ledige plasser tildeles fortløpende.

NB! Ufullstendige søknader til Norsk Fjellsportforum blir sendt i retur og ikke behandlet. Pass på at alt er utfylt i søknadsskjemaet og at turdagboka inneholder et tilstrekkelig antall loggførte klatreruter til å dokumentere at du er innenfor opptakskravene. DNT fjellsport Bergen hjelper deg gjerne med å se over at søknaden er komplett før innsending. Du kan da kontakte omogreid@gmail.com i god tid før Søknadsfrist 1 for å få hjelp med dette.

Mat og overnatting: Alle deltakere ordner sin egen mat for kurset. Vi returnerer til Bergen hver kveld - tilreisende må ordne sin egen overnatting i kurset.

Pris:
1745,- for DNT-medlemmer,
2445,- for ikke-medlemmer.

Instruktørkurs sportsklatring

NF-godkjent instruktørkurs i sportsklatring for deg som har god erfaring med sportklatring på utendørs klatreklipper. Om du tror dette er noe for deg, så les videre om opptakskrav, kursinnhold og ...