Verdifulle natur- og friluftslivsområder må ekskluderes

Tellenes vindkraftanlegg i Rogaland.
Tellenes vindkraftanlegg i Rogaland. Foto: Bergen og Hordaland Turlag

Kjære NVE: Vi forventer at Hordaland blir tatt ut av «Nasjonal ramme for vindkraft på land.»

På mandag 1. april leverer Norges vassdrags- og energidirektorat sitt forslag til Olje- og energidepartementet hvor de mener det er best egnet å bygge ut vindkraftanlegg i Norge. Det knyttes stor spenning til hvilke områder som vil være inne og hvilke som er tatt ut.

For Bergen og Hordaland Turlag er det viktig at Hordaland er tatt ut av planen og at Nasjonal ramme for vindkraft på land blir et godt redskap for å hindre at verdifulle natur- og friluftslivsområder blir offer for vindkraftutbygging.

Kunnskap og føre var-prinsippet

Miljødirektoratet har påpekt store kunnskapsbehov i en rekke temarapporter til «Nasjonal ramme for vindkraft på land».  Føre var-prinsippet må legges til grunn for arbeidet med nasjonal ramme, slik at områder der det mangler mye kunnskap om friluftslivs- og naturverdier ikke åpnes for vindkraftutbygging. Vi forventer at prosessen bygger på kunnskap, og at dette legges til grunn for utformingen av den nasjonale rammen og antall områder som blir identifisert i det endelige forslaget. Vi forventer at det med forslaget følger en vurdering etter de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 7-12 og de nasjonale miljømålene. Vi forventer også at NVE synliggjør kunnskapsbehov og usikkerhet i forslaget til «Nasjonal ramme for vindkraft på land».

Verdifulle natur- og friluftslivsområder må ekskluderes

Miljødirektoratet har påpekt at større sammenhengende naturområder på generell basis har stor verdi for mangfoldet av friluftsområder, natur og landskap i Norge og for naturens evne til klimatilpasning. Vi er enig med direktoratet og forventer at verdifulle natur- og friluftslivsområder ikke blir identifisert som «mest egnet» for vindkraft. I brev fra olje- og energidepartementet til Norges vassdrags- og energidirektorat, 11.5.2015, blir det presisert: «Store sammenhengende naturområder med urørt preg har stor verdi for naturmangfold, friluftsliv og ofte landskap. Det må gjøres en konkret vurdering av eventuelle konsekvenser for slike områder».

Bergen og Hordaland Turlag mener at følgende områdetyper må ekskluderes fra nasjonal ramme, av hensyn til natur og friluftsliv:

  • Urørt natur: Bergen og Hordaland Turlag vil ekskludere all villmark og andre inngrepsfrie naturområder, dvs. natur som ligger minst én km fra nærmeste tekniske inngrep. Slike områder har store naturverdier og artsmangfold, og en helt spesiell betydning i friluftslivet, og må skjermes fra vindkraftutbygging.

  • Mye brukte friluftslivsområder: Det bør ikke bygges vindkraft i verdifulle friluftslivsområder som bymarker og byfjell, eller i det sentrale hytte- og rutenettet for friluftslivet. Disse områdene har stor verdi for alle som er glade i å bruke naturen, og naturopplevelsen i områdene vil forringes kraftig ved utbygging av vindkraftanlegg. 

Bergen og Hordaland Turlag mener NVE også må se nærmere på muligheten for å ekskludere villreinområder (ikke bare nasjonale) og nærområder til naturreservater, nasjonalparker og landskapsvernområder. I tillegg til dette må det gjøres lokale vurderinger med god involvering av befolkningen og lokale foreninger, for å sikre ivaretakelse av lokale og regionale verdier knyttet til natur og friluftsliv.

Det er for kommende generasjoner vi tar kampen mot vindkraftindustrien. Det var flere barn og unge under støttemarsjen for Stølsheimen i november i fjor. Det blir ny støttemarsj 12. mai.
Det er for kommende generasjoner vi tar kampen mot vindkraftindustrien. Det var flere barn og unge under støttemarsjen for Stølsheimen i november i fjor. Det blir ny støttemarsj 12. mai. Foto: Heidi Reisegg Endal

Lytt til folket

I den videre prosessen etter at rammen presenteres 1. april forventer vi at det legges til rette for god medvirkning fra befolkningen. Forslaget i sin helhet må være gjenstand for en offentlig høring med regionale møter som i størst mulig grad bøter på de manglene vi har sett i prosessen med Nasjonal ramme hittil. Saken er omfattende, viktig og nasjonal. Vi forventer derfor at høringsfristen minimum vil være på seks måneder. Det må settes av tilstrekkelig med tid til å gjennomføre høringsmøter.

Stortinget behandlet stortingsmeldingen «Kraft til endring» i juni 2016. Energi- og miljøkomiteen viste til at en nasjonal ramme for vindkraft skulle «bidra til å dempe konflikter, sikre at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt og gi en forutsigbarhet for både lokalsamfunn og utbyggere». Retningslinjene som er nedfelt i Den europeiske landskapskonvensjonen må derfor følges, siden vindkraftutbyggingen i stor grad endrer landskapet. Metodene innebærer informasjon, medvirkning/deltagelse og konsultasjon, noe som hittil ikke er ivaretatt i Nasjonal ramme. Prosessen etter 1. april må bøte på dette, og samtidig ta lærdom av gode erfaringer fra andre land når det gjelder medvirkning og konfliktdemping.

Nei til vindkraft i urørt natur

Tidlig avslag

I arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft på land skal det også vurderes om «rammen skal legges til grunn for vurderingen av hvilke ikke-realiserte konsesjoner som videreføres og i spørsmålet om tidlig avslag». Vi mener at grunnlaget for tidlig avslag må styrkes og at ikke- realiserte konsesjoner må gjennomgås. Samtidig forventer vi at Nasjonal ramme legger til grunn sumvirkningsvurderinger for allerede gjennomførte naturinngrep.

Rammen har foreløpig ikke en tilstrekkelig mekanisme for å avvise prosjekter som ligger utenfor områdene som pekes ut som «mest egnet». Det skal fortsatt være mulig å søke om bygging i slike områder, men mindre sannsynlig å få konsesjon. Vi forventer at områder som faller utenfor de «mest egnede» i rammen, gis tidlig avslag.

Bergen og Hordaland Turlag ser fram til at utkastet til en nasjonal ramme for vindkraft på land legges fram 1. april, og vil sammen med DNT bidra til at den på best mulig måte ivaretar natur- og friluftslivsverdier som er viktig å ta vare på for fremtidige generasjoner.

Annonse