– Vi vil kjempe alt vi kan for våre friluftslivsområder

Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag.
Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag. Foto: André Marton Pedersen

Viktige friluftslivsområder i Hordaland er fortsatt med i Nasjonal ramme for landbasert vindkraft. 

Bergen og Hordaland Turlag, med daglig leder Helene Ødven i spissen, reagerer sterkt på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utpeker verdifulle natur- og friluftslivsområder i Hordaland som aktuelle for vindkraftutbygging. I dag ble utkastet til Nasjonal ramme for vindkraft på land overrakt til Olje- og energidepartementet (OED). NVE har nå foreslått 13 større områder som de mener er mest egnet for vindkraft i Norge. Bergen og Hordaland Turlag har berørte områder både i nord og i sør.

– Det er verdifulle natur- og friluftslivsområder NVE peker på når de legger frem forslaget sitt til Nasjonal ramme som mest egnet til vindkraftutbygging. Det er det ingen mening i. Vi må få mer kunnskap på plass, sier Helene Ødven.

NVE mener deler av Stølsheimen egner seg for vindkraftindustri

I Nordhordland ligger fremdeles Fjonfjella, Blåfjellet, Storefjellet, Høgfjellet og Gråsia (Masfjorden) inne i Nasjonal ramme. I rapporten for Nasjonal ramme som ble lagt frem i dag 1. april, med både olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), gjorde NVE greie for hva de mener om vindkraft i analyseområdet i Nordhordland og Gulen.

Dette området har gode produksjonsforhold for vindkraft. I et kraftsystemperspektiv er Nordhordland og Gulen veldig godt egnet for ny produksjon, sammenlignet med andre områder. I området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant annet friluftsliv, landskap og fugl. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Fra et nasjonalt perspektiv, framstår Nordhordland og Gulen derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.

Bergen og Hordaland Turlag på sin side mener at dette er områder som er viktige for friluftsliv, naturmangfold og med store nasjonale og regionale verdier. 

– NVE undervurderer konfliktene med landskap, naturmangfold og friluftsliv i dette området. Når det gjelder gigantprosjektet Hordavind er storparten av tiltaksområdene i uegnede områder. Vi forventer da at Hordavind får tidlig avslag av energimyndighetene, og at det ikke benyttes forvaltningsressurser på videre behandling av meldingen. Vi vil fortsette å kjempe både mot Norsk Vind Energi As sine planer for å bygge vindkraftanlegg i dette området, og for å få disse verdifulle områdene ut av Nasjonal ramme. Dette er et viktig område for oss å beholde intakt. sier Helene Ødven. 

- Vi har forståelse for at det vil bli debatt rundt de områdene som er pekt ut. Ola Elvestuen, klima- og miljøminister (V)

Bergen og Hordaland Turlag er positive til en helhetlig planlegging av norsk vindkraftutbygging, men har etterlyst et bedre kunnskapsgrunnlag og bedre involvering av befolkningen. DNT sentralt støtter Turlaget i vindkraftkampen.

– Vi må klare å ha to tanker i hodet på en gang! Vindkraft på land er bare en av mange alternativ for å fase ut fossil energi. Vi forventer at regjeringen velger klimatiltak med minst mulig tap av natur. Norge trenger ikke bygge ned verdifulle naturområder med vindkraftindustri, sier DNTs styreleder Per Hanasand. 

NVE legger frem nasjonal ramme for vindkraft.
NVE legger frem nasjonal ramme for vindkraft. Foto: Marius Dalseg Sætre
 Det er allerede gitt konsesjon til bygging av 100 vindkraftverk i Norge og den lokale motstanden er i mange områder svært stor. En vindkraftturbins minsteavstand til naboer er 4 x turbinens totalhøyde.

Tysnes, Fitjar, Stord, Kvinnherad truet av vindkraft

NVE peker også på sørlige del av Hordaland når det leter etter de mest egnede områdene for vindkraftindustri. I rapporten skriver de:

Sunnhordland og Haugalandet har gode produksjonsforhold for vindkraft, og er et av områdene vi har vurdert til å være mest egnet for ny produksjon i et kraftsystemperspektiv. I det utpekte området er det samtidig mange viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant annet fugl, friluftsliv og bebyggelse. På tross av disse interessene framstår det utpekte området fra et nasjonalt perspektiv som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging. I denne vurderingen har vi lagt mye vekt på de gode forutsetningene for nettilknytning.

Helene Ødven er ikke enig i NVEs vurdering.

– I Kvinnherad ligger det svært viktige friluftslivsområder, for eksempel Uskedalen og Husnes-fjellene. Dette er områder som betyr veldig mye for Kvinnherad Turlag og ikke minst DNT Fjellsport Bergen som har camper og aktiviteter i Uskedalen. Det er skuffende at NVE ikke har tatt ut disse områdene og eksempelvis Tysnes fra Nasjonal ramme. Dette er naturperler med viktige kystverdier. Vi vil kjempe videre for at disse verdifulle områdene skal ut av Nasjonal ramme, sier Helene Ødven.

Vi må ta vare på norsk natur for framtidige generasjoner, og ikke bygge den ned med vindkraftindustri. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag

Ingen vindkraft i Bergsdalen, Hardangerfjorden eller Voss

Området mellom Voss og Hardangerfjorden er heldigvis ikke med i Nasjonal ramme lenger. NVE vurderer vindforholdene som for dårlige, samtidig som friluftslivsinteressene er store i området.

– Dette er positivt! Det et viktige områder for oss i Bergen og Hordaland Turlag og for Voss Utferdslag. Kvamskogen med Tveitakvitingen og Osterøy nord er også ute av Nasjonal ramme, sier Helene Ødven.

Mange fulgte NVEs live-sending på nettet da de la frem Nasjonal ramme.
Mange fulgte NVEs live-sending på nettet da de la frem Nasjonal ramme. Foto: André Marton Pedersen

Mange er fortvilet over vindkraftplanene

Bergen og Hordaland Turlag har de siste månedende mottatt mange mailer og meldinger fra folk som reagerer sterkt på politikernes iver etter å industrialisere store deler av naturen vår. Folk gir penger, skriver leserbrev, deler innlegg i sosiale medier og er virkelig engasjert. Turlaget har mottatt over 35.000 kroner i støtte til vindkraftarbeidet og det er nærmere 11.000 signeringer på oppropet vårt «Ja til bevaring av kyst, fjell og skog.»

– Nå må politikerne ta ansvar. Det er jo et demokrati vi lever i, og da må de lytte til folkemeningen. Selv om noen områder er tatt ut av Nasjonal ramme gjenstår andre store og viktige friluftlivsområder. Det er veldig mange som er imot vindkraftanlegg i norsk urørt natur, sier Ødven. – Det gledelige er at det er mange politikere her på vestlandet som nå engasjerer seg i denne viktige saken, og legger press på energimyndighetene.

Miljødirektoratet vil lytte mer til regionale innspill

Under rapportfremleggelsen kom det frem at Miljødirektoratet selv mener de har for lite kunnskap om hvilke flotte naturområder som finnes i Norge. Det er mange data som mangler, dette har nesten vært en umulig oppgave, kunne Svein Grotli Skogen i Miljødirektoratet fortelle.

– Vi har lite kunnskap om våre regionale friluftsvlisområder; de er dårlig kartlagt i vår rapport. Disse 13 områdene må vi vurdere nøyere i kommende høring, sier Svein Grotli Skogen.

Håpet er at Nasjonal ramme for landbasert vindkraft er konfliktdempende. Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ikke konfliktdempende Nasjonal ramme ennå

I 2016 ba Stortinget regjeringen peke ut hvilke områder som er best egnet for vindkraftutbygging i Norge. DNT har gitt innspill underveis i arbeidet med nasjonal ramme, og kommet med konkrete råd om hvordan man kan skjerme verdifulle natur- og friluftslivsområder. Formålet med å få på plass en Nasjonal ramme var blant annet for å redusere konfliktnivået lokalt. 

– Vi støtter NVE i sine vurderinger av å lytte til Miljødirektoratet, men det er fremdeles viktige regionale og nasjonale verdier som blir berørt som gjelder både friluftsliv, landskap og naturmangfold. Vi vil ha mer aeral ut av Nasjonal ramme. Ingen flere konsesjoner må vurderes før Nasjonal ramme er ferdig behandlet, sier Helene Ødven.

Ingen flere konsesjoner må vurderes før Nasjonal ramme er ferdig behandlet. Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag

Viktig høringsprosess fremover 

Utkastet til Nasjonal ramme sendes nå på høring før olje- og energidepartementet skal konkludere på den endelige utformingen. Det skal også arrangeres regionale høringsmøter i de berørte områdene.

  – Vi vil delta aktivt og komme med våre vurderinger, sier Ødven. – Vi forventer at regjeringen legger stor vekt på innspillene som kommer fra lokalbefolkningen og oss som representerer mange av de som bruker den norske naturen, slik at den endelige rammen skjermer naturen på en helt annen måte. Vi kommer til å arbeide videre med dette. Kampen er på ingen måte ferdig, den er nettopp startet! avslutter Ødven.

Nicolas Rodriguez, naturvernansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag, i intervju med NRK etter Nasjonal ramme ble fremlagt av NVE 1. april.
Nicolas Rodriguez, naturvernansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag, i intervju med NRK etter Nasjonal ramme ble fremlagt av NVE 1. april. Foto: André Marton Pedersen

Annonse