Turlaget med ny vindkraftbrosjyre

Vindkraftbrosjyre laget i forbindelse med støttemarsjene 12. mai 2019.
Vindkraftbrosjyre laget i forbindelse med støttemarsjene 12. mai 2019. Foto: André Marton Pedersen

I forbindelse med støttemarsj Gå for naturen søndag 12. mai har vi nå laget en vindkraftbrosjyre. 

Vi har laget denne brosjyren for å dele den ut under de ulike støttemarsjene på søndag. Det er viktig at folk får informasjon om de store naturødeleggelsene som vindkraftindustrien medfører. De fire støttemarsjene som arrangeres i Hordaland foregår på Fløysletten i BergenStordalen i Nordhordland, Husnes i Kvinnherad og på Morkavatnet på FitjarVoss Utferdslag skal også ha arrangement 12. mai med tema vindkraft. 

Brosjyren ligger hos Tursenteret i Marken. Du er velkommen til å plukke med deg en eller flere brosjyrer som du kan levere til venner og familie.

Her er innholdet i brosjyren

Fakta om vindkraft

- 250 meter høye vindkraftturbiner

- 800 meter anleggsvei pr. vindturbin.

- Oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane foran hver turbin.

- Irreversible naturinngrep med store sprengninger i terrenget.

- Vindkraft er meget arealkrevende og den største arealsaken i Norge noensinne.

- Tap av urørt natur og verdifulle turområder. 

- Veianleggene fragmenterer landskap, truer vårt livsgrunnlag og kilde til naturopplevelse og glede.

- Private selskaper (ofte utenlandske) tar ut profitten.

-  Støy opp mot 110 dB.

- Skader på dyrelivet.

- Kun 12% villmarkspreget natur igjen i Norge.

- Vindkraft = store industrianlegg.

- Farlige iskast fra turbinbladene.

- Blinkende høyintenst lys fra turbinene.

- Turbinene synlig fra minst 50 kilometers avstand.

Vindkraftanlegget i Tellenes.
Vindkraftanlegget i Tellenes. Foto: Sveinulf Vågene
Egersund Vindkraftverk.
Egersund Vindkraftverk. Foto: Sveinulf Vågene

Bergen og Hordaland Turlag har fem tydelige krav til regjeringen:

  • All urørt og inngrepsfri natur må vernes mot vindkraftutbygging. Slike områder byr på naturopplevelser est nordmenn er redd for å miste.

  • Flere friluftsområder må ut av nasjonal ramme. Alle bymarker og byfjell, og det sentrale hytte- og rutenettet for friluftslivet må ekskluderes. Disse områdene er populære utfartsmål og gjør at mange kommer seg ut på tur.

  • Føre var-prinsippet må i mye større grad legges til grunn. Den nasjonale rammen peker selv på at det er store naturområder vi vet for lite om. Vi kan ikke bygge ut områder vi ikke vet verdien av.

  • NVE har utpekt 13 større områder i sitt forslag til regjeringen. Forslaget er omfattende og må reduseres. Alle søknader som berører verdifulle natur- og friluftslivsområder må avvises.

  • Regjeringen må legge opp til ere regionale medvirkningsmøter. Flere må få muligheten til å ta del i saken og bli hørt.

Bergen og Hordaland Turlag mener:

Det haster å stanse tapet av natur.Vi vil ta vare på naturen for generasjonene som kommer etter oss, slik at også de kan få naturopplevelser for livet. Det er viktig med omstilling til et klimavennlig og bærekraftig samfunn, men å ødelegge verdifull norsk natur er ikke veien å gå. Vi oppfordrer til å velge de mest effektive klimatiltakene, med minst mulig naturødeleggelser. Potensialet for å redusere klimautslipp uten å beslaglegge nye naturområder er stort. Det må satses langt mer på energieffektivisering og -sparing. Eksisterende vannkraftverk må rustes opp og myndighetenes satsing på andre fornybare energiformer, som blant annet flytende vindkraft til havs, må trappes opp. Det må legges mye mer vekt på natur- og friluftslivshensyn i konsesjonsprosessene, når nye prosjekter skal godkjennes.

Se flere bilder av brosjyren

Er du også i mot at store deler av Stølsheimen blir omgjort til et industriområde?

Signer vårt opprop for bevaring av kyst og fjell her

Eller VIPPS et valgfritt beløp til Turlaget på nr 558989 og støtt arbeidet vårt for å ta vare på unike Stølsheimen. Du kan også gi din støtte ved å betale til bankkonto 3411.41.63777 – viktig da å merke med «Støtte mot Vindkraft». 

Annonse