– Vi ønsker ingen vindkraftanlegg i Hordaland

Helene Ødven i Turlaget etterlyste mer kunnskap når Nasjonal ramme nå skal utformes.
Helene Ødven i Turlaget etterlyste mer kunnskap når Nasjonal ramme nå skal utformes. Foto: André Marton Pedersen

– Utpekte områder i Hordaland i NVEs forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft på land» må ut, sier Helene Ødven. Stort engasjement og sterke følelser var i sving da olje- og energidepartementet arrangerte innspillsmøte i Bergen om Nasjonal ramme for vindkraft på land.

Innspillsmøte i Bergen

Torsdag 23. mai arrangerte olje- og energidepartementet (OED) det tredje av totalt fem regionale innspillsmøter for nasjonal ramme for vindkraft på land. Møtet fant sted på Scandic Hotel Flesland med rundt 150 deltagere. Både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE ) og OED fortalte om Nasjonal ramme, og at hensikten er å styre lokaliseringen av ny vindkraft i Norge bedre enn i dag.

– Vi er her i dag for å lytte, sa statssekretær i olje- og energidepartementet, Liv Lønnum. – Nasjonal ramme snakker om de nasjonale hensynene og nå er det viktig å ha den på høring og få regionale og lokale innspill. Det utgjør grunnlaget når vi gjør en politisk behandling for å se hva vår vindkraftpolitikk skal være på sikt, sa hun.

Engasjementet i salen var veldig stort, hvor flesteparten var kommet for i dele sine synspunkt på hvorfor de ikke ønsker vindkraft i sine områder.

Astrid Byrknes, ordfører i Lindås kommune, var klar i sin tale.

– Vi har et felles ansvar for de fremtidige generasjonene. Vi skal tenke fornybar energi, men må vi bygge ned den verdifulle naturen? Det finnes andre valg, sa hun til de fremmøtte.

Vindkraft til havs er spennende, men kostnadsforskjellene er betydelig mellom flytende vindkraft og vindkraft på land. Vi ser derfor ikke vindkraft til havs som et alternativ til kraftforsyningen i de nærmeste årene. Liv Lønnum, statssekretær i olje- og energidepartementet

Byrknes trakk videre frem den urørte naturen, villmarken, fjorden og fjellene, friluftslivet, folkehelse og livskvalitet.

– Dette er verdier som det norske folk og innbyggerne i Lindås setter umåtelig høyt. De verdiene blir nå satt opp mot næringsutvikling, arbeidsplasser og økonomi. Hva er viktigst i denne sammenhengen? spurte hun salen.

Hun la videre vekt på viktigheten av lokalt selvstyre.

– Vi ønsker å bli hørt! var ordførerens klare melding til OED. 

Hvordan blir det med så enorme inngrep? Det vil bli varige endringer. Det er naturen som taper. Det er friluftslivet som taper. Det er barna som taper. Kan vi se barna i øynene og si at vi bygget ned den verdifulle naturen vår? Astrid Byrknes, ordfører i Lindås kommune

Hordaland ut av Nasjonal ramme

Daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven, holdt innlegg sammen med naturvernansvarlig Nicolas Rodriguez. Bergen og Hordaland Turlag sine krav er at Nordhordland og Gulen og områdene i Sunnhordland og Haugalandet må ut av Nasjonal ramme.

– Vi har et større sammenhengende område med urørt preg i Nordhordland. Dette området har særskilte verdier og bør bli tatt ut av Nasjonal ramme. Dette samme området er også foreslått som Nasjonalpark av Miljødirektoratet. Det er også urimelig at  verneområdet Folgefonna nasjonalpark og områdene rundt blir en del av Nasjonal ramme, sa Rodriguez.

Store kunnskapshull

Sammen pekte Rodrigues og Ødven på de store kunnskapshullene i Nasjonal ramme, og undret seg over hvordan man kan lage en ramme for vindkraftutbygging i Norge når man ikke har god nok oversikt over de regionale og lokale verdiene og påvirkningen vindkraftanlegg har på disse.

– Kunnskapen om friluftslivsområder og kunnskapen om sammenhengende naturområder med urørt preg er altfor svak. Både NVE og Miljødirektoratet påpeker dette selv. Nå må den kunnskapen på plass, sa Ødven.

– Kan du garantere at denne kunnskapen kommer på plass? spurte Rodriguez statssekretær Lønnum fra talerstolen. Etter møtet  svarte Lønnum slik på spørsmålet:

– Det er viktig at vi nå samler all den tilgjengelige kunnskapen vi har og at vi prioriterer å søke ny kunnskap og bruke den. Vi ber dere lokalt om hjelp til å påpeke hva vi må ta hensyn til hvilken kunnskap dere mener vi har, og hvilke kunnskap dere mener vi mangler. 

Naturvernansvarlig i Turlaget, Nicolas Rodriguez, lurte på om olje- og energidepartementet kunne garantere at kunnskap om regionale og lokale verdier blir innhentet nå som arbeidet med Nasjonal ramme fortsetter. Statssekretær i OED, Liv Lønnum, til høyre i bildet.
Naturvernansvarlig i Turlaget, Nicolas Rodriguez, lurte på om olje- og energidepartementet kunne garantere at kunnskap om regionale og lokale verdier blir innhentet nå som arbeidet med Nasjonal ramme fortsetter. Statssekretær i OED, Liv Lønnum, til høyre i bildet. Foto: André Marton Pedersen

Fitjar kommune er mot mer vindkraft

Til og med ordfører i Fitjar kommune, Wenche Tislevoll, som snakket varmt om vindkraft, er nå mot at det skal bygges flere vindkraftturbiner i kommunen hennes.

– Store deler av Fitjar kommune blir brukt til vindkraftindustri. Nå er det nok! Vi trenger resten av arealet til rekreasjon, sa Tislevoll fra talerstolen under innspillsmøtet. 

57 prosent av befolkningen i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland er imot bygging av vindkraftverk som medfører betydelige inngrep i urørt natur, viser en fersk undersøkelse Norstat har gjort for DNT.  

«Grunnlovens miljøparagraf»

Anita Oppedal, Vern om Nordhordlandsfjella (VON), var bekymret for Norsk Vind Energi AS sine utbyggingsplaner i Nordhordland og nevnte noen av de negative konsekvensene ved vindkraft.

– Store skjæringer, fyllinger, planering på grunn av veier og oppstillingsplasser, 250 meter høye turbiner på toppen av fjell. Friluftsliv og naturen er grunnen til at vi bor her. Støler, jakt og fiske, gårdsliv, fiske, friluftsliv og natur er viktig for folk, sa hun fra talerstolen.

Oppedal viste så videre til Grunnloven § 112: «...Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.»

Les hele «Gunnlovens miljøparagraf» her

Naturvern er fullstendig forsømt i klima- og energipolitikken. Det er ikke akseptabelt at denne industrialiseringen av norsk natur skal skje. Anita Oppedal, Vern om Nordhordlandsfjella (VON)

Mye bekymring

Innspillsmøtet varte fra klokken 12 til klokken 16. Statssekretær Lønnum oppsummerte møtet slik: – Jeg legger merke til at det er mye bekymring. Folk er bekymret for naturvern, urørt natur, miljøvernhensyn. Dette tar vi på stort alvor og vil vurdere i forbindelse med utvikling av ny vindkraftpolitikk. Nå håper jeg folk bruker tiden frem til 1. oktober til å komme med konstruktive og gode innspill som gjør at vi vil få til en bedre prosess. 

Veien videre

Ødven er tydelig på at Bergen og Hordaland Turlag vil med uforminsket styrke jobbe videre med vindkraftsaken og Nasjonal ramme. Det er da tre ting som er særlig viktig: 

1) Sørge for at kunnskap om regionale og lokale friluftslivsområder blir sendt til OED.

2) Hjelpe kommune, grunneierlag, hyttevelforeninger og andre for å mobilisere og informere alle som kan bli påvirket av vindkraftindustrien.

3) Bearbeide politikerne, særlig på stortinget. Nesten alle kommunene i Hordaland sier nå nei til vindkraft, og det må vi sørge for at stortingspolitkerne får med seg.


Høringsfristen 1. oktober. Da er det viktig at alle som har en mening om Nasjonal ramme sende den til olje- og energidepartementet. Alle kan sende sin høringsuttalelse til postmottak@oed.dep.no.

Les mer om høringen her

Astrid Byrknes, ordfører i Lindås kommune, på talerstolen. Olje- og energidepartementet innspillsmøte Nasjonal ramme, Bergen 23. mai 2019.
Astrid Byrknes, ordfører i Lindås kommune, på talerstolen. Olje- og energidepartementet innspillsmøte Nasjonal ramme, Bergen 23. mai 2019. Foto: André Marton Pedersen
Disse holdt innlegg under innspillsmøtet: MDG Sogn og Fjordane fylkesting, Bergen og Hordaland Turlag, Fitjar kommune, Folk for fjella, Forum for natur og friluftliv Sogn og Fjordane, Forum for natur og friluftliv Hordaland, Fylkesmannen i Vestland, Haugesund Turistforening, La Naturen Leve, Lindås kommune, Masfjorden kommune, Meland kommune, Teknovest Grønn Invest, Tonny kolås, Rogaland fylkeskommune, VON - Vern om Nordhordlandsfjella, Tysvær kommune.

Annonse