Krever gjennomgang av vindkraftkonsesjoner

Foto: Hild Fjermestad Aase

Turlaget frykter at NVE har gitt konsesjoner for vindkraft der det miljøfaglige grunnlaget viser seg å være svært mangelfullt. 

Konsesjoner gitt på mangelfullt grunnlag

Bergen og Hordaland Turlag, NJFF, Naturvernforbundet og DNT mener at mange av vindkraftprosjektene som nå bygges, eller er gitt konsesjon til, har for dårlig kunnskapsgrunnlag. Naturmangfoldet er ofte dårlig kartlagt, og dermed er det gitt konsesjoner på steder der utbygging truer naturmangfoldet, med det resultat at også truede og sårbare arter kan miste sine leveområder. Ødelagte økosystemer gjør natur og mennesker langt mer sårbare for klimaendringene. Våtmarker, myr og skog er viktige både som karbonlagre og for å beskytte oss mot flom og tørke.

Alvorlig kritikk av behandling av konsesjoner

I en rapport fra 2015 kommer Miljødirektoratet med kraftig kritikk av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) praksis for å gi vindkraftkonsesjoner. Det står blant annet at «det er svært mangelfullt dokumentert hvordan miljøhensyn faktisk er vektlagt i NVEs prioriteringsrunder» og at det er «vanskelig å se noen gjennomgående konsistens i når konsekvenser for miljøverdier har betydning for konsesjonsspørsmålet eller ikke». Mange av de gitte vindkraftkonsesjonene er gjort mot til dels klare anbefalinger fra Miljødirektoratet om ikke å tillate utbygging.

– Behovet for grundigere biologiske undersøkelser og forståelsen av økologiske konsekvenser av inngrep er betydelig endret de siste årene som følge av naturmangfoldloven og ny kunnskap. Ofte er vindkraftområder også svært viktig for friluftsliv og rekreasjon. Konsekvenser for friluftsliv, inkludert jakt og fiske, bør også kartfestes og synliggjøres i langt større grad, sier generalsekretær i NJFF, Eldar Berli.

Disse manglene har en klar parallell til de omfattende underregistreringene som er dokumentert i vannkraftsaker. De påfølgende årene har natur- og friluftsorganisasjoner på eget initiativ finansiert supplerende undersøkelser i flere andre vassdrag som har vært konsesjonssøkt. Dette har medført at Olje- og energidepartementet har sagt nei til utbygginger der NVE har innstilt på konsesjon, blant annet i Øystesevassdraget.

Ber om ny kartlegging 

Bergen og Hordaland Turlag, NJFF, Naturvernforbundet og DNT ber om at det foretas nye og langt mer omfattende biologiske kartlegginger i alle vindkraftverk som er i søknadsprosess eller hvor det er gitt konsesjon, og der utbygging enda ikke har startet. Organisasjonene ber energi- og miljømyndighetene utsette igangsetting av konsesjoner for vindkraftanlegg der bygging enda ikke er påbegynt.

Utbygging av vindkraft innebærer betydelige arealinngrep og potensielt store naturødeleggelser. FNs naturpanel advarer om at naturmangfold forsvinner i stort tempo og at arealnedbygging er hovedårsaken. I Norge vil utbygging av vindkraft bidra mye til denne negative utviklingen. 

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 15. august 2019