Nasjonal ramme for vindkraft droppes

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiber skroter nå nasjonal ramme for vindkraft på land. Bildet ble tatt da nasjonal ramme for vindkraft på land ble lagt frem av NVE 1. april i år.
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiber skroter nå nasjonal ramme for vindkraft på land. Bildet ble tatt da nasjonal ramme for vindkraft på land ble lagt frem av NVE 1. april i år. Foto: Marius Dalseg Sætre

5000 høringssvar fikk politikerne til å snu i vindkraftsaken, men fortsatt står mye på spill.

Nasjonal ramme var ikke konfliktdempende

Regjeringen har kommet frem til at den ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon.

— Tanken bak både prosessen og utformingen av en nasjonal ramme for vindkraft var at det skulle være konfliktdempende. Det kan vi etter 5000 høringsinnspill, der de fleste er kritiske, oppsummere at ikke er oppnådd. Derfor kommer vi ikke til å gå videre med forslaget til nasjonal ramme med de 13 utpekte områdene, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, har jobbet lenge med vindkraftsaken. Hun er glad for at kartet med de 13 utpekte områdene skrotes, men hun etterlyser en helhetlig plan for hvordan vindkraft på land skal styres.

– At nasjonal ramme nå droppes kan ikke bety at vindkraftutbyggerne nå får fritt frem for å søke i alle områder, også de som var ekskludert i nasjonal ramme. Vi kan ikke komme tilbake dit hvor alle områder i Norge plutselig blir fritt vilt igjen, sier hun.

Og Ødven får full støtte av naturvernansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag, Nicolas Rodiguez:

– Analyse-eksklusjonene i nasjonal ramme må bevares som geografiske retningslinjer, eller står vi på null igjen. Dette er veldig viktig for oss for eksempel i forhold til vestre del Stølsheimen, sier Rodriguez og fortsetter: – Vi er opptatt av at regjeringen lander en tilnærming til vindkraftutbygging som er konfliktdempende, skaper forutsigbarhet for lokalsamfunn og at viktige natur- og friluftslivsområder ivaretas i fortsettelsen. Vi forventer nå at regjeringen inviterer natur- og friluftslivsorganisasjoner til samtaler om veien videre.

Etterlyser gjennomtenkt nasjonal politikk

Det finnes 600 vindturbiner i Norge, og allerede gitte konsesjoner gjør at vi de neste tre årene vil få dobbelt så mange vindkraftverk i norsk natur som det vi har i dag. I det tempoet utbyggingen har blitt gjort over hele landet er det naturen, det biologiske mangfoldet og friluftsinteressene som taper. Styreleder i Den Norske Turistforening, Per Hanasand, er derfor glad for at nasjonal ramme skrotes.

– Det er svært gode nyheter for natur og klima at regjeringen nå viser at de ønsker en ny gjennomtenkt nasjonal politikk som avveier hensynet mellom energiutbygging og natur på en langt bedre måte, sier han.

Støttemarsj for Stølsheimen, 11. november 2018 ved Dyrkolbotn.
Støttemarsj for Stølsheimen, 11. november 2018 ved Dyrkolbotn. Foto: André Marton Pedersen

Må forbedre konsesjonsprosessen

Regjeringen vil gå gjennom konsesjonsprosessen for vindkraft med sikte på å forbedre og stramme inn dagens praksis, og vil avvente avklaringer på endringer i konsesjonssystemet før konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker gjenopptas: Kravene til detaljplaner etter konsesjon er gitt vil bli skjerpet. Det vil bli ført en strengere praksis for forlengelse av byggefrister. Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget vil sikre en best mulig håndtering av natur- og miljøhensyn. Det skal innføres en ordning der fylkeskommunene blir konsultert i vindkraftsaker, og det skal vurderes hvordan regionale planer kan tillegges større betydning.

Ødven peker på at det blir svært viktig å gjennomgå konsesjonssystemet som hittil ikke har fungert godt nok.

– Når jeg ser hva OED ønsker å gjøre, så bekymrer jeg meg for at vi bare sitter igjen med mindre justeringer av dagens konsesjonssystem, sier Ødven. De gode verktøyene for å ta vare på naturen vår er enda ikke godt nok etablert.

Ødven mener det er viktig å finne metoder for å sikre naturmangfold og urørt natur, og at friluftslivsverdier blir mer vektlagt i fremtidens konsesjonsystem, og legger til: – Regjeringen må følge opp forslaget til rettslig hjemmel for tidlig avslag i vindkraftsaker, som var et av forslagene som ble satt frem i forbindelse med energimeldingen i 2016. «Europas største vindkraftanlegg på land» som Norsk Vind Energi planlegger i Nordhordland er et eksempel på et svært konfliktfylt prosjekt i forbindelse med landskap, natur og friluftsliv, der det ville være naturlig å benytte adgangen til tidlig avslag.

Vi trenger en overordnet politikk og godt kunnskapsgrunnlag for politisk styring av vindkraft på land i fremtiden. Helene Ødven, daglig leder Bergen og Hordaland Turlag

Dette er vårt ønske fremover

Klimaendringene og tap av naturmangfold er vår tids to store utfordringer. Derfor vil DNT være en pådriver for en bærekraftig samfunnsutvikling, og vil fokusere på de positive mulighetene:

  • Det eksisterer fornybaralternativer til omfattende vindkraftutbygging på land. De mest miljø- og naturvennlige fornybarteknologiene må alltid velges.
  • Det må utarbeides en nasjonal landskapsstrategi.
  • Vi må sikre en areal- og ressursbruk som tar hensyn til naturens tåleevne.
  • Vi må benytte oss av potensialet for økt grad av energieffektivisering, energisparing og energigjenvinning uten behov for omfattende naturinngrep.
  • Metoder og systemer for å ivareta naturens goder og verdisetting av urørt natur må utvikles og benyttes.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Enormt engasjement

5.000 høringssvar er kommet inn til OED om forslaget til nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land. 

– Engasjementet rundt vindkraft er enormt. At det har kommet inn hele 5000 høringssvar forteller meg at friluftsliv er utrolig viktig for folk. De vil ikke ha en så snever tilnæring til hvordan vi kan skape et bærekraftig samfunn. Det finnes mange andre, og mer naturvennlige, alternativer. Dette er industri og dette er penger; det har folk gjennomskuet, sier Ødven.

Helene Ødven er glad for all støtten Turlaget har fått i vindkraftkampen.

– Det er veldig mange som har moblisert og skjønt alvoret i denne saken. Tusen takk til alle som har bidratt så langt! sier hun.

DNT og deres 57 medlemsforeninger var blant de 5000 som leverte høringsinnspill til forslaget om Nasjonal ramme. Der ba organisasjonen om at kartdelen av nasjonal ramme ble skrotet, at det ble etablert en tydelig nasjonal styring i vindkraftutbyggingen, og at det tas mye større hensyn til natur.

Vestland-nei til vindkraft på land

I Hordaland er det et overveldende flertall av kommunene mot vindkraft på land. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene som var i nasjonal ramme. I høringsrunden har 56 kommuner svart. 49 kommuner sier klart nei til vindturbiner, blant dem samtlige kommuner i Vestland fylke som er berørt av den nasjonale rammen, mens tre kommuner er skeptiske, skriver BT.

Må sikre norsk natur og friluftslivsinteresser

– Vi må handle nå, men vi kjøper oss ikke tid ved å bygge ned mer norsk natur. Forskerne er tydelige på at tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringen. Forsvinner urørt natur, forsvinner grunnlaget for liv og redningen for et bærekraftig klima. Vi er klare til å bidra slik at vi sammen finner veien for en mer naturvennlig fornybarsatsing i Norge, sier styreleder i DNT Per Hanasand.

Annonse