Turlaget på møte med OED: – Gå gjennom vindkraftkonsesjonene på nytt

Møte med olje- og energidepartementet, 16.1.2020.
Møte med olje- og energidepartementet, 16.1.2020. Foto: Simen Rommetveit Halvorsen

Svakt miljøfaglig grunnlag gjør at olje- og energidepartmentet må vurdere de gitte konsesjonssøknadene på nytt.

Krever gjennomgang av miljøgrunnlaget i vindkraftsaker

Bergen og Hordaland Turlag og DNT hadde sammen med Naturvernforbundet, Norges jeger- og fiskerforbund og Norsk Ornitologisk Forening i går et møte med statssekretær Liv Lønnum i olje- og energidepartementet for å varsle om det svake miljøfaglige grunnlaget i mange gitte vindkraftkonsesjoner. Organisasjonene krever at departementet går gjennom sakene på nytt.

– Vi hadde et godt møte med en lyttende statsskretær. Det som er viktig for oss nå er at vi får på plass et bedre konsesjonssystem og at de gitte konsesjonssøknadene blir ettergått. Det er viktig at hensynet til natur- og miljøverdier styrkes, sier Nicolas Rodriguez, naturvernansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag.

Utbygging av vindkraft innebærer betydelige arealinngrep og potensielt store naturødeleggelser. Mange av prosjektene som nå er under utbygging, planlegging, eller i søknadsprosess ligger i intakte naturområder med lite spor av større menneskelige inngrep. Slike arealer er av forskerne vist å ha høyere biologisk mangfold enn naturområder som er mer påvirket av tyngre tekniske inngrep.

Olje- og energidepartementet må trekke lærdom av det som ikke har fungert i dagens konsesjonssystem, slik at det kan bli bedre i fremtiden. Nicolas Rodriguez, naturvernansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag

Naturmangfoldskrisen truer

Det er tildelt en rekke vindkraftkonsesjoner langs kysten ved Sogn og Fjordane, uten at naturmangfold, landskap, friluftsliv, kulturminner og reiseliv er godt nok vektlagt og vurdert.

– Det haster å nå klimamålene. Men det haster også å ivareta naturmangfoldet, for på samme måte som vi står i en klimakrise, står vi i en naturmangfoldkrise. Derfor må vi ha et bedre system som avveier bedre hvilke områder vi skal benytte til fornybar energiproduksjon og hvilke områder som har stor verdi for klima og friluftsliv, sier Rodriguez.

Liten tidsbruk og manglende kunnskap

Blant annet med utgangspunkt i vindkraftprosjektene på Sørmarkfjellet, Bremangerlandet og Andmyran pekte organisasjonene på fem store utfordringer ved det miljøfaglige grunnlaget i mange vindkraftsaker:
• Tidsbruken på feltarbeid for biologisk kartlegging har i flere prosjekter vært oppsiktsvekkende kort.

• Kartlegging har delvis foregått i et svært smalt tidsvindu gjennom året.

• Vurderinger av sumvirkninger gjøres kun innenfor hvert enkelt avgrensede prosjekt.

• Kunnskapen og kartfestingen av friluftslivet og viktige friluftsområder er de fleste steder svært mangelfull.

• Det er store utfordringer ved den faglige metoden for å vurdere den samlede belastningen av enkeltinngrep.

Vi som friluftsorganisasjon er ikke klimablinde, vi vil ta ansvar for å gjøre en viktig klimainnsats, men det må ikke gå på bekostning av naturmangfoldet og viktige friluftslivsområder. Nicolas Rodriguez, naturvernansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag

Klar beskjed fra Turlaget

– Myndighetene må så fort som mulig foreta en gjennomgang av det miljøfaglige grunnlaget for gitte vindkraftkonsesjoner, herunder også gjennomføre nye, bedre og mer omfattende biologiske kartlegginger som faktisk fanger opp naturverdiene. De oppdaterte kartleggingene må vektlegges i arbeidet med miljø, transport og arealplaner (MTA) i utbyggingssaker, sier Rodriguez, og legger til: –Det må også gjøres vurderinger av om ny informasjon er så avgjørende at også konsesjonen og vilkårene som er satt, bør oppdateres og vurderes på nytt. Prosjekter hvor naturkonsekvensene blir for store må trekkes tilbake.

Annonse