Stopp utbygging av Bremangerlandet

Befaring og videoopptak på Bremangerlandet, 12. oktober 2020.
Befaring og videoopptak på Bremangerlandet, 12. oktober 2020. Foto: André Marton Pedersen

Bergen og Hordaland Turlag og fleire organisasjoner jobber for å hindre vindkraftutbygging på Bremangerlandet.

Dæhlin Sand Advokatfirma har bistått Den Norske Turistforening, Norges Naturvernforbund, Norsk Ornitologisk Forening, Sabima, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Friluftsliv og WWF i å sende anmodning om omgjøring av konsesjon for Bremangerlandet vindkraftverk til Olje- og energidepartementet (OED).

Mangelfulle utredninger
Bremangerlandet Vindkraftverk AS (BVAS) fikk konsesjon i 2017. DNT og de andre organisasjonene mener konsesjonen til Bremangerlandet ble gitt uten at det var foretatt gode nok undersøkelser om naturmangfoldet og andre forhold i området.

De største svakhetene ved konsesjonsbehandlingen er mangelfulle undersøkelser og kunnskapsgrunnlag for fugl, flaggermus, viktige naturtyper og sårbar flora, samt klimagassutslipp som følge av utbygging i myr. I tillegg har usikkerhet rundt havne- og veitilkomst ført til mange endringssøknader.

Naturmangfaldlova § 8 er ikke tilstrekkelig lagt til grunn
Advokaten viser til mangelfulle eller manglende utredninger av temaer som er omfattet av lover og forskrifter er saksbehandlingsfeil som kan ha hatt betydning for beslutningen om å gi konsesjon, og dermed er konsesjonsvedtaket ugyldig. DNT mener at særlig naturmangfoldlovens krav til kunnskapsgrunnlag (nml. § 8) må respekteres i slike saker. 

Ikke et særtilfelle
For DNT og de andre organisasjonene er det særlig alvorlig at OED kan gi konsesjon til et prosjekt som er så dårlig undersøkt. Men dessverre så er ikke dette en sjeldenhet. Bremangerlandet er bare ett eksempel blant mange der naturen er nedprioritert og ikke vektlagt godt nok når bestemmelsene om utbygging skal tas. I mange tilfeller så har NVE erkjent at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt og har satt krav om etterundersøkelser slik som ved Bremangerlandet. DNT og de andre organisasjonene mener det er for sent å kartlegge konsekvenser for blant annet fugl og flaggermus når konsesjonen allerede er gitt. I verste fall blir det påført så stor skade på sårbare arter i dette området at det er uopprettelig.

Annonse