Et bærekraftig turlag

Turlaget vil gjøre sitt beste for å redusere friluftslivets fotavtrykk, gjøre hytte- og rutenettet til Norges mest bærekraftige ferie- og fritidstilbud, og være en tydelig stemme for friluftsinteresser og vår felles naturarv.

Turlagets grønne stemme

Med høy troverdighet, lang historie og mange medlemmer ønsker Bergen og Hordaland Turlag å spille en viktig rolle som inspirator og forbilde for et mer bærekraftig samfunn. Vi har en grunnleggende tro på at et fremtidig lavutslippssamfunn trenger mer friluftsliv, ikke mindre. Samtidig er overforbruk, utslipp av klimagasser og nedbygging av verdifull natur vår tids største utfordring. Dette må alle ta inn over seg, også vi som tilrettelegger for og utøver friluftsliv.

Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på natur og bidra til et mer klimavennlig samfunn. Å tilrettelegge for et enkelt og naturvennlig friluftsliv er derfor vårt viktigste bidrag til et lavutslippssamfunn.

DNT har utviklet en bærekraftstrategi for å forbedre egen drift og for å gjøre det lettere å ta del i et natur- og klimavennlig friluftsliv i Norge. Under fellesmøtet sist november sluttet Bergen og Hordaland Turlag seg til DNTs bærekraftstrategi for 2021–2030.

I strategien er det lagt opp til tre tydelige ambisjoner:

  • DNT skal redusere friluftslivets fotavtrykk
  • DNTs hytte- og rutenett skal være Norges mest bærekraftige ferie- og fritidstilbud
  • DNT skal være en tydelig stemme for friluftsinteresser og vår felles naturarv
Bergen og Hordaland Turlag har drevet delingsøkonomi i 131 år. Helt siden vi ble grunnlagt i 1890 har tilrettelegging for enkelt friluftsliv vært en kjerneoppgave for Turlaget.

Stavali med solcellepanel

Bærekraftstrategien setter tydelige mål for DNTs egen drift. Våre hytter er friluftslivets kollektivtilbud, og med aktiviteter og hyttedrift i verdifull og sårbar natur har vi et stort ansvar. Hyttedriften vår skal i framtiden baseres på klimavennlige løsninger og lav ressursbruk og ivareta hensynet til natur og dyreliv.
– Vi har investert mye i grønne energiløsninger det siste året, blant annet med 43 nye solcellepaneler på Stavali turisthytte. Det fører til mye mindre fossile utslipp, og det er vi stolt over, sier hytte- og rutesjef Johnny Bjørge.

Han nevner også turlagshytten på Stovegolvet på Stord som et annet eksempel.

– Når hytten åpner neste sommer, har vi rundt 16 solcellepanel på taket, og det vil gi 230 volts strømuttak. På hyttene våre ellers har vi ikke aggregat, og vi har derfor ikke utslipp. Vi prøver også å minimere transport til og fra hyttene, slik vi alltid har gjort, i forbindelse med proviantering og dugnad, sier Bjørge.

Bærekraft handler også om valgene du tar

Bærekraftstrategien skal også inspirere folk til å ta miljøsmarte valg i hverdagen. Turlaget ønsker å være en pådriver for bærekraftig produksjon og redusert forbruk av utstyr til friluftsliv.  Utleie-, utlånsordninger, bruktsalg og tilbud om reparasjon er viktige miljø- og inkluderingstiltak. Samtidig ønsker vi å bidra til økt bruk av offentlig kommunikasjon og redusert transportbehov knyttet til friluftsliv.

Visjonen vår om «Naturopplevelser for livet» handler ikke bare om de livene som leves nå, men også at kommende generasjoner skal få ta del i den samme rikdommen.

Kjemper for klima og natur

Turlaget er også dypt engasjert i kampen for å ta vare på naturen og klimaet vårt. Det jobbes politisk på mange plan. Med egen naturvernansvarlig i Turlaget, og flere ansatte hos DNT sentralt som jobber med bærekraft og naturforvaltning, opplever vi at DNT har en sterk og tydelig stemme i klima- og naturspørsmål. Særlig vindkraftdebatten har opptatt oss de siste årene, og vi har fortsatt mye viktig arbeid som gjenstår for å sikre at verdifulle natur- og friluftsområder ikke ødelegges.

Turlaget vil gjøre sitt beste for å redusere friluftslivets fotavtrykk, gjøre hytte- og rutenettet til Norges mest bærekraftige ferie- og fritidstilbud, og være en tydelig stemme for friluftsinteresser og vår felles naturarv. Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på natur og samtidig bidra til et mer klimavennlig samfunn. Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv og bidra til å ta vare på natur er vårt viktigste bidrag til et lavutslippssamfunn. 

Annonse