De viktige, usynlige dugnadsarbeiderne

Illustrajon valgkomitéen.
Illustrajon valgkomitéen. Foto: Tilde Hoel Torkildsen

De står ikke på trappen og tar imot deg på hytten. De leder deg ikke gjennom krevende terreng, men du verden så viktige de er for Turlagets drift og tilbud.

Hederstegnutvalg, hyttedriftsutvalg, hyttetilsyn, kontrollutvalg, kursutvalg, naturvernutvalg, redaksjonsutvalg, rute- og turutvalg, sikkerhetsutvalg, turlederutvalg, økonomiutvalg, valgkomité, kurs og føringskomité. Dette er den «usynlige» delen av frivilligheten. De står ikke på trappen og tar imot deg på hytten. De leder deg ikke gjennom krevende terreng, men du verden så viktige de er for Turlagets drift og tilbud. Her får du bli bedre kjent med frivillige som er aktive i det «usynlige» dugnadsarbeidet i Turlaget. 

Illustrasjon hyttetilsyn
Illustrasjon hyttetilsyn Foto: Tilde Hoel Torkildsen

Helge Tellevik 
Hyttetilsyn 
Frivillig siden 2009 

Betyr mye å være til nytte 

Helge Tellevik er leder for hyttetilsyn ved Turlagets hytter i Norddalen, Åsedalen og Brydalen. Han har vært med som frivillig i 12 år, og samarbeider godt med det han kaller «uteseksjonen» i Turlaget. 

– Sammen utarbeider vi en plan for hva som skal gjøres på de forskjellige hyttene. Ved hoveddugnaden siste helgen i juni bidrar familien Økland (Norddalshytten) og DNT Ung Bergen (Åsedalen). Slik har det vært i mange år, og hyttene er derved i de beste hender. Brydalen blir da min plass. Av og til drar jeg dit alene, og av og til sammen med andre, forteller Helge. 

– På tilsynsturer ellers er som regel min gode venn Gunnar Falck Olsen med. Han er også pensjonist, og vi kan derfor dra til fjells på kort varsel. Vårt motto er: «Er vi på tur, så er vi på jobb», smiler Helge.  

Han synes det gjør godt å være til nytte. 

– Å bidra som frivillig i Turlaget gir meg stor personlig tilfredsstillelse. Det å være til nytte, i en eller annen form, tror jeg betyr mye for den mentale og fysiske helsen. Før i tiden var tanken å holde på til jeg var 70, nå er tanken å holde på enda litt lenger. 

Illustrasjon kurs- og føringskomité
Illustrasjon kurs- og føringskomité Foto: Tilde Hoel Torkildsen

Kjetil Midttun 
Kurs- og føringskomiteen 
Frivillig siden 1998 

Verdifullt og meningsfylt 

Kjetil Midttun er med i Fjellsportgruppens kurs- og føringskomité (KUFØK). 

– Vår viktigste oppgave er å legge til rette for at all aktivitet som innebærer sikring med tau, blir gjennomført på en så sikker måte som mulig. Vi må sørge for å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser av alle typer klatre-, bre- og skredarrangement, og sørge for kvalifisert bemanning til Turlagets kurs og føringsoppdrag, samt føre tilsyn med klatre- og breutstyr. I tillegg gir vi råd til styret i saker knyttet til instruktører, de ulike oppdragene og Norsk fjellsportforum.  

KUFØK består av tre frivillige som møtes fem–seks ganger i løpet av sesongen for å planlegge kursvirksomhet, instruktørtildeling og innkjøp av utstyr, tilsyn underveis ved ulykkes- og hendelsesrapporter, samt etterarbeid etter sesongslutt der det føres tilsyn og bestilles utstyr. 

– Ved å være med i denne komiteen får du innsikt i praksis og faglig utvikling, som gjør at du også lærer mye selv, forteller Kjetil.  

Han begynte som vinterturleder i Turlaget i 1998 og har etter hvert bidratt i flere ulike sammenhenger. 
– Opprinnelig var jeg på søken etter et miljø hvor jeg kunne drive med aktiviteter som var sammenfallende med egne interesser. Etter hvert er frivilligheten knyttet mer til å bidra til mestring og opplevelser i noe som jeg selv oppfatter som både verdifullt og meningsfylt, og som jeg unner andre å få oppleve og ta del i. Frivillighet for meg er å legge til rette eller gi noe til andre uten å tjene på det selv.  

Siv Klubben Mosevoll i kontrollutvalget liker seg godt på Selhamar i Stølsheimen.
Siv Klubben Mosevoll i kontrollutvalget liker seg godt på Selhamar i Stølsheimen. Foto: Tilde Hoel Torkildsen

Siv Klubben Mosevoll 

Kontrollutvalget 
Frivillig siden 2001 

Møter med flotte mennesker 

Siv Klubben Mosvoll er medlem i kontrollutvalget, som fører tilsyn med lagets forvaltning, gjennomgår årsregnskapet og avgir uttalelse til årsmøtet. 

– Vi i kontrollutvalget får god innsikt i virksomheten til Turlaget. Jeg har vært med som frivillig i mange år og synes det er spennende å følge med på de veivalg som tas. Kontrollutvalget mottar løpende all dokumentasjon, som gjennomgås av alle tre medlemmer. Når regnskapet er revidert, har vi et møte med økonomiutvalget i Turlaget. I etterkant av dette avgir vi en uttalelse til årsmøtet, forklarer Siv, som synes arbeidet i utvalget går greit. 

– Mitt inntrykk er at styret og administrasjonen i Bergen og Hordaland Turlag har god kompetanse og leder med ansvarlighet. 

Siv og mannen hennes begynte som hytteverter på Selhamar i 2001. 

– Husbygging gjorde at økonomien var knapp, og med en ettåring var det ikke enkelt å gå fra hytte til hytte. En uke som hyttevertskap gav oss en billig ferie i fjellet og en fantastisk opplevelse som vi har fortsatt med som familie nesten hvert år frem til nå. Vi har også vært hytteverter på Alexander Grieg-hytten, og jeg har vært medlem i styret i Askøy Turlag i mange år, samt turleder for turer i nærområdet, forteller Siv. 

Hun synes det er givende å bidra med frivillig arbeid i Turlaget. 

– Det gir møter med flotte mennesker som jeg ellers aldri ville møtt, nye venner og bekjente. I tillegg får du fantastiske naturopplevelser, og da tenker jeg ikke på de høyeste toppene, men for eksempel det å nyte en kaffekopp utenfor Selhamarhytta når disen fremdeles ligger over vannet og solen er i ferd med å gli over fjellene rundt, smiler Siv og legger til: 

– Norge er verdensledende på frivillig arbeid. Innsatsen vi gjør, har stor betydning ikke bare for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Illustrasjon sikkerhetsutvalget
Illustrasjon sikkerhetsutvalget Foto: Tilde Hoel Torkildsen

Per Ove Oppedal 
Sikkerhetsutvalg  
Frivillig siden 2000-tallet 

Herlig fascinerende 

Per Ove Oppedal er leder for sikkerhetsutvalget. Det ble startet høsten 2008 med mandat fra styret om å være et rådgivende utvalg for styret og administrasjonen i Bergen Turlag, som laget het den gang. 
– De første årene var det mye jobbing med å få etablert en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for aktivitetsavdelingen i Turlaget. Her var vi med på å finne og systematisere risikoelementer innenfor aktiviteter for Barnas Turlag, Seniorturer, Fjellsport osv. Utrolig gøy å se hvor mye kompetanse som finnes innad i Turlaget. Sammen med aktivitetsavdelingen fikk vi jobbet mye med å spre risikotankegangen ut i organisasjonen, sier Per Ove. 

Det tok tid å få etablert risikotankegangen som en naturlig del av tur- og aktivitetsutøvelsen.  

– Heldigvis har vi et skikkelig oppbygget system for utdanning av turlederne våre, så nå føler vi at «kompetansehjulet» ruller slik det skal, forteller Per Ove. 

Sikkerhetsutvalget har variert i størrelse etter behov.  
– Nå er vi tre medlemmer. I tillegg har vi leder for aktivitetsavdelingen, og vi har et par møter i året. I tillegg pleier vi å holde en årlig beredskapsøvelse for Turlagets kriseberedskapsteam. 

Per Ove var aktiv på fjellsportturer på 2000-tallet og ble spurt om han ville delta på turlederkurs. 

– Etter hvert ble jeg turleder. Samtidig ble jeg med som styremedlem i Fjellsportgruppen og senere i hovedstyret.  

– Som frivillig i Turlaget får du kontakt med utrolig mange hyggelige mennesker med veldig variert bakgrunn. Felles for alle er interessen for friluftsliv, og med på kjøpet får du alltid nye erfaringer, meninger og et nytt syn på det aller meste, smiler Per Ove.  


Illustrasjon Hederstegnutvalget
Illustrasjon Hederstegnutvalget Foto: Tilde Hoel Torkildsen

Rita Mathisen 
Hederstegnutvalget 
Frivillig siden 2007 

Gir påfyll 

Rita Mathisen er leder for hederstegnutvalget. Mandatet der er å evaluere innsendte forslag på kandidater til å motta hederstegn.  
– Æresmedlem og hedersknapp blir utdelt hvert annet år, mens Solrenningsprisen deles ut hvert år, forteller Rita. 
De er sju–åtte personer i utvalget, og før de møtes i januar leser alle igjennom innsendte forslag til hvem som fortjener hederstegn.    
 – Vi drøfter da alle forslag for å se om det er noen vi trenger mer informasjon om før endelig innstilling. Vi har to–tre møter i løpet av januar og februar, og så har jeg løpende kontakt med Trude Iversen i administrasjonen for å gå igjennom innkomne forslag og eventuelt innhente mer utfyllende informasjon om foreslåtte kandidater, forklarer Rita. 
Det kan være utfordrende å finne riktige kandidater. 

– Solrenningsprisen er det ofte mange gode forslag til, men det er kun én som kan få den hvert år, forteller Rita, som har vært turleder i Turlaget siden 2007. Året etterpå startet hun Byfjellstrimmen, og hun har nå ledet over 300 turer som frivillig. 

– Turlaget legger veldig godt til rette for dem som ønsker å bidra som frivillige. Du blir godt mottatt og godt ivaretatt. Å få bidra her er til glede og inspirasjon, smiler Rita, og legger til: 

– Det er kjekt å få bidra til fellesskapet og gi folk fine naturopplevelser, indirekte å være til glede for andre. Sånt gir påfyll. 


Illustrasjon valgkomitéen
Illustrasjon valgkomitéen Foto: Tilde Hoel Torkildsen

Vibeke Reigstad 
Valgkomitéen 
Frivillig siden 2014 

Givende og lærerikt 

Vibeke Reigstad er medlem i valgkomiteen, som sørger for å få kandidater til valg av styret og kontrollutvalget. 

– Det er viktig å få på plass den rette kompetansen i styret, slik at det fungerer godt. Da sikrer vi at Bergen og Hordaland Turlag drives på en god måte.  

Valgkomiteen starter arbeidet senhøstes og holder på fram til årsmøtet på våren. 

– Vi har statusmøter og gjennomfører først intervju-runder med alle eksisterende representanter før vi starter med å få på plass nye kandidater der det er ledige poster, forteller Vibeke.  

Det kan være tidkrevende å finne de riktige personene. 

– Den største utfordringen er å få kjennskap til alle mulige kandidater, særlig i lokallagene og i grupper der vi selv ikke er aktive. Så skal vi også sikre god nok bredde og mangfold, forklarer Vibeke, som begynte som frivillig i Turlaget i 2014. 

– Jeg angrer på at jeg ikke startet med dette tidligere. Har alltid hatt respekt for arbeidet til DNT, men tenkte lenge at jeg ikke var flink nok til å bidra. Etter å ha tatt med venner og kjente på tur en periode, foreslo en venninne av meg at jeg burde bli turleder i DNT. Jeg tenkte først at det var en uoppnåelig oppgave for meg, men etter hvert som jeg undersøkte mer om dette, fant jeg ut at man ikke trenger være supermenneske for å bli med som frivillig i Turlaget. Her er det tilrettelagt for læring gjennom ulike kursstiger. Ønsket om å lære mer om friluftsliv, og samtidig kunne bidra til positive opplevelser for andre, ble min viktigste drivkraft som frivillig. Jeg begynte som turleder og er i dag vinterturleder, samtidig som jeg har bidratt i ulike utvalg og styrer. Jeg håper å kunne fortsette så lenge jeg kan være til nytte, smiler Vibeke.

Tekst: Ågot Caroline Nilssen 

Annonse