Bruk og vern

Foto: André Marton Pedersen

Vi arbeider for bruk og vern av norsk natur. Naturvern og en arealforvaltning som ivaretar viktige natur-, friluftsliv- og landskapsverdier er en forutsetning for et aktivt og allsidig friluftsliv.

Vi arbeider for å:

  • sikre at viktige friluftslivsområder bevares
  • ivareta viktige landskap og landskapselementer
  • ivareta det enkle og naturvennlige friluftslivets plass i norsk natur  

Viktig vern

Landskapet i Norge har store variasjoner fra nord til sør, fra kyst og fjord til innlandsdaler og fjellvidder. I verdenssammenheng er norskekysten unik ved at fjell møter hav i et bebodd fjordlandskap. Disse landskapene bidrar til vår identitet. Likevel endres landskapene av stadige enkelttiltak.

Mye av vår aktivitet foregår innenfor verneområder. Dette er områder med viktige naturverdier som må sikres for ettertiden, slik at kommende generasjoner også får muligheten til flotte naturopplevelser. Ved hensynsfull oppførsel er det mulig å bruke disse områdene til friluftslivsaktivitet.

Vi arbeider derfor for å sikre og videreutvikle det enkle og naturvennlige friluftslivets plass i verneområdene.

Summen av alle enkeltinngrep fører til at våre natur- og friluftsområder fragmenteres og gradvis forsvinner. Nicolas J. I. Rodriguez

Annonse