Energi og vassdrag

Dukabotn.
Dukabotn. Foto: Nicolas J. I. Rodriguez

Vassdragsvern har lenge vært et av våre viktigste arbeidsområder.  Nå retter vi også søkelyset mot utbygginger som vil ødelegge kystlandskapet. Dette gjelder utvalgte vindkraftanlegg som vi mener har beliggenhet som skader viktige natur-, landskap og friluftslivsverdier. 

Visste du at:
  • 65 prosent av vassdragene våre er berørt av kraftutbygging, 20 prosent er vernet.
  •  7 av våre 10 høyeste fossefall er lagt i rør.
  •  21 av de 25 største innsjøene er regulert.
  •  130 av de 200 største vassdragene er bygd ut.

En oppvåkning for kystlandskapet?

70 prosent av befolkningen bor ved kysten med kyst- og fjordlandskapet som sitt nærmeste friluftsområde. Turer i kyststier og aktiviteter som padling er sentrale i Turlagets stadig økende kysttilbud. Men hvordan forvalter samfunnet det unike kyst- og fjordlandskapet? Bergen og Hordaland Turlag har en oppgave i å fremme bevisstheten om landskapets verdier, både i befolkningen og i forvaltningen.

Det er særlig energipolitikken vi er opptatt av. Det er denne industrien som nå endrer landskapet, noen steder i dramatisk grad. Med bakgrunn i den varslede utbyggingen av vindindustri langs vestlandskysten dannet fem medlemsforeninger en allianse: DNT Vest. Sammen representerer DNT Vest over 65.000 medlemmer. Formålet er å jobbe aktivt for å bidra til at viktige deler av Vestlandets kystlandskap skånes for industrialisering. Et annet hovedmål er å synliggjøre DNTs meninger til resten av samfunnet, og da spesielt til politikere og myndigheter. I tillegg arbeider alliansen for å bevisstgjøre og spre kunnskap internt i Den Norske Turistforening.

DNT mener at det nasjonale perspektivet på vindkraftverk ikke blir godt nok ivaretatt. Vi må tåle noen vindkraftverk, men når det blir mange blir de dominerende i kystlandskapet. Det er Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler søknader og avgjør om industrianleggene skal få konsesjon eller ikke. DNT er uenig i hvordan NVE konkluderer i enkelte  saker og mener det må legges større vekt på miljøpåvirkning enn hva som er gjeldende praksis i dag.

All den kreativitet og aktivitet som utspiller seg i turlag og turistforeninger langs kysten vår, er vårt hovedbidrag til en bevisstgjøring om landskapets verdier. Med over 100 planer for store vindkraftverk til behandling er vi nå inne i en avgjørende fase. Skal kysten domineres av store industrianlegg, eller skal vi ta vare på natur- og landskapsverdier?

Vassdragsvern

De fleste av vassdragene våre er allerede berørt av kraftutbygging, men gode inntjeningsmuligheter og begrunnelsen om at vannkraft er klimavennlig energi, har ført til et fortsatt sterkt økende antall søknader om utbygging. Dette får alvorlige følger for vassdragsnaturen og landskapet for øvrig.

BHT arbeider for å begrense utbyggingen av store og små vannkraftverk i viktige områder for friluftslivet, samt for å forbedre miljøtilstanden i vassdragene som allerede er berørt av utbygging.

Fornybare energikilder er arealkrevende, derfor må lokalisering av slike prosjekter vurderes grundig opp mot natur- og friluftslivskvaliteter i området. Nicolas J. I. Rodriguez

Annonse