Generelle vilkår/ General terms

Hadlaskard med Hårteigen i bakgrunnen
Hadlaskard med Hårteigen i bakgrunnen Foto: Svein Ulvund

Generelle vilkår for deltakelse på Bergen og Hordaland Turlags aktiviteter*.
​​​​​​​Egne vilkår for 7-/4-/3-fjellsturen.

Generelle vilkår - Gjeldende fra og senest revidert 18.09.2017

*Aktiviteter brukes her som samlebetegnelse og omhandler turer, arrangementer og kurs i Bergen og Hordaland Turlags regi. Vilkårene gjelder også for lokallagene, med mindre lokallaget har vist til egne vilkår.

1. Avtale

Aktiviteter er åpne for alle som tilfredsstiller de nødvendige fysiske og psykiske forutsetninger for å gjennomføre aktiviteten, se pkt. 9. Avtale er inngått ved påmelding som skjer ved betaling av aktiviteten, eventuelt at en har akseptert tilbud om plass på aktiviteten. Påmeldingen er bindende inntil ev. avbestilling, se pkt. 5. Det føres venteliste. Når avtale er inngått er de generelle vedtektene og avtaledokumentene, se pkt 2, vedtatt og akseptert.

2. Avtaledokumenter

Avtalen består av følgende dokumenter som deltaker er forpliktet til å lese og sette seg inn i. Dokumentene som finnes på våre nettsider, utdeles ved påmelding i Tursenteret eller kan mottas etter forespørsel er:

- Detaljprogram med turbeskrivelse

- Utstyrsliste

- Generelle vilkår

- Kvittering som tilsendes deltakeren på oppgitt e-postadresse, eller mottas ved påmelding i Tursenteret.

3. Pris

Aktivitetens pris omfatter de ytelser som er nevnt i detaljprogrammet. Bergen og Hordaland Turlag forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved endrete skatter/avgifter, trykkfeil, omkostninger ved force majeure el. Forhøyelse av prisen skal varsles snarest og senest 14 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10% av den annonserte pris, kan deltaker avbestille aktiviteten uten omkostninger. Ytelser utover det detaljprogrammet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker.

4. Betaling

Betaling skjer ved påmelding på våre nettsider, ved påmelding og betaling i vårt Tursenter eller tilsendt faktura.

5. Avmelding og avbestillingsforsikring

Avmelding av lagets aktiviteter skal fortrinnsvis skje skriftlig. Muntlig avmelding er akseptert når deltaker har kontaktet administrasjonen og mottatt mail om at avmeldingen er registrert. Bindende avmelding kan ikke skje til turleder.

Ved avmelding inntil 15 dager før aktiviteten starter må det betales ekspedisjonsgebyr på kroner 200,-. Ved deltakeravgift pålydende eller under kroner 200,- beholdes hele beløpet. Ved avmelding fra 14 til og med 4 dager før avreisedato refunderes 50 % av deltakeravgiften. Ved avmelding 3 dager før og frem til avreisedato, eller hvis den påmeldte ikke møter ved avreise, blir deltakeravgiften ikke refundert. Deltaker må selv sørge for avbestillingsforsikring, gjennom reiseforsikring eller kortselskap. Denne gjelder ved sykdom eller andre årsaker som forhindrer deltakelse.

6. Avbrudd

Hvis en deltaker må avbryte en aktivitet, er Bergen og Hordaland Turlag ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 11 klager.

7. Avlysning

Bergen og Hordaland Turlag står fritt til å avlyse aktiviteten. Ved avlysning plikter Bergen og Hordaland Turlag, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 7 dager før avreise. Avlyses en aktivitet blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Ut over dette har deltakerne ikke krav på erstatning, verken økonomisk eller ikke-økonomiske tap.

8. Endringer

Påstartes aktiviteten skal Bergen og Hordaland Turlag gjennomføre aktiviteten i henhold til programmet. Det tas forbehold om endringer på grunn av endrete rutetider eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre aktiviteten som planlagt. Bergen og Hordaland Turlag skal, hvis mulig, meddele vesentlige endringer før avreise. Ved vesentlige endringer har deltaker rett til å trekke seg innen rimelig tid. Hele det innbetalte beløp blir da refundert. Må endringer gjøres under aktiviteten skal turleder underrette deltakerne snarest mulig. Værforholdene kan meget fort endre seg i fjellet og turleder vurderer eventuelle ruteendringer ut fra sikkerhetsmessige forhold.

9. Deltakers ansvar

Deltaker plikter å lese avtaledokumentene grundig og vurdere om hun/han har fysisk og psykisk forutsetning for å gjennomføre aktiviteten. Er deltaker klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege.

Deltaker må ha med det utstyr som er nevnt i avtaledokumentene. Deltaker er forpliktet til å rette seg etter turledernes anvisninger. Dersom deltaker møter frem med mangelfullt utstyr eller ikke tilfredsstiller de nødvendige fysiske/psykiske forutsetninger, kan hun/han avvises eller utelukkes fra resten av turen. I slike tilfeller kan det ikke kreves tilbakebetaling fra Bergen og Hordaland Turlag. Deltaker må selv bære ev. ekstraomkostninger.

Deltaker som velger å avslutte turen før turen er avsluttet eller ikke retter seg etter turleders anvisninger gjør dette på eget ansvar.

10. Forsikringer

Bergen og Hordaland Turlag understreker at deltakelse på lagets aktiviteter skjer på deltakers eget ansvar. Bergen og Hordaland Turlag påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under lagets aktiviteter. Bergen og Hordaland Turlag anbefaler medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge å tegne kombinert reise-/ulykkesforsikring. Ditt forsikringsselskap ordner dette. Andre deltakere anbefales å tegne tilsvarende forsikring.

11. Klager

Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes til Bergen og Hordaland Turlag snarest og senest en måned etter at aktiviteten er avsluttet.

12. Bilder

På turer i regi av Bergen og Hordaland Turlag vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av aktiviteten. Disse bildene kan bli benyttet i Bergen og Hordaland Turlag’s/DNT’s publikasjoner og egne internettsider eller i andre medier relatert til Bergen og Hordaland Turlags aktiviteter. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, når turen starter.

Kontakt:

Bergen og Hordaland Turlag

Tverrgt. 4-6, 5017 Bergen

Tlf: 55 33 58 10

bht@dnt.no

General terms and conditions for participation in Bergen and Hordaland Trekking Association's activities* 


​​​​​​​Special terms and conditions for the 7/4/3 mountain hikes.

Valid from and most recently revised on 18 September 2017

*The word 'activities' is used as a collective term to describe hikes, events and courses organised by Bergen and Hordaland Trekking Association. The terms and conditions also apply to the local trekking associations, unless these refer to their own terms and conditions.

1. Agreement

Activities are open to everyone who is physically and mentally capable of completing the activity, see Clause 9. The agreement is entered into upon registration, which takes place on payment for the activity, or when an offer of a place on the activity is accepted. The registration is binding until the booking is cancelled, if relevant, see Clause 5. A waiting list is kept. Once the agreement has been entered into, the general terms and conditions and the agreement documents, see Clause 2, have been adopted and accepted.

2. Agreement documents

The agreement consists of the following documents, which the participants are obliged to read and familiarise themselves with. The documents are available on our website, handed out in connection with registration at the Tursenteret centre or distributed on request, and comprise:

- A detailed programme with a route description

- A list of equipment

- General terms and conditions

- A receipt sent to the participant's registered email address or issued upon registration at Tursenteret.

3. Price

The activity price covers the services mentioned in the detailed programme. Bergen and Hordaland Trekking Association reserves the right to raise/lower the price in case of changes to direct/indirect taxes, printing errors, costs relating to force majeure etc. Notification of price increases shall be given as soon as possible and no later than 14 days before departure. If the increase exceeds 10% of the advertised price, participants can cancel the activity free of charge. The individual participants must pay extra for services over and above those set out in the detailed programme.

4. Payment

Payment shall be made via our website upon registration, when registering at Tursenteret or via an invoice sent by post.

5. Cancellation of bookings and cancellation insurance

Participants should preferably cancel activities in writing. Verbal cancellation is accepted if the participant has contacted the administration and received an email confirming that the cancellation has been registered. Tour guides cannot accept binding cancellations.

If cancellation of the booking takes place up to 15 days before the activity begins, there is a handling fee of NOK 200. For participant fees of NOK 200 or less, the whole amount is retained. If cancellation takes place between 14 and four days before the date of departure, 50% of the participant fee is refunded. If cancellation takes place three days or less before the date of departure, or if the registered participant fails to appear on the departure date, the participant fee will not be refunded. It is the participants' responsibility to take out cancellation insurance via a travel insurance policy or a credit card company. This will apply in the event of illness or other causes that prevent participation.

6. Interrupted activities

If a participant has to cut an activity short, Bergen and Hordaland Trekking Association shall not be liable for any extra costs incurred as a result. The participants must use their own private travel insurance in such cases. Nor is the participant entitled to partial or complete refund of the cost of the hike. See also Clause 11 Complaints.

7. Cancellation of activities

Bergen and Hordaland Trekking Association is free to cancel activities. If an activity is cancelled, Bergen and Hordaland Trekking Association is obliged to, if possible, inform the participants no later than seven days before departure. If an activity is cancelled, the participant will receive a full refund. Otherwise, the participants are not entitled to compensation, neither for financial or non-financial losses.

8. Changes

If an activity is started, Bergen and Hordaland Trekking Association shall carry out the activity in accordance with the programme. Changes may be made due to changes in timetables or special circumstances that make it difficult to carry out the activity as planned. Bergen and Hordaland Trekking Association shall, if possible, give notification of significant changes before departure. In the event of significant changes, participants have the right to withdraw within a reasonable time. The participants will then receive a full refund. If it becomes necessary to make changes during the activity, the tour guide shall inform the participants as soon as possible. Weather conditions in the mountains can change very quickly, and the tour guide decides whether to change the route on the basis of security considerations.

9. The participant’s responsibilities

The participant is obliged to read the agreement documents thoroughly and consider whether he/she is physically and mentally capable of completing the activity. Participants who are aware that they are not in good health must consult a doctor.

Participants must bring the equipment listed in the agreement documents. Participants are obliged to comply with the tour guide's instructions. If a participant brings inadequate equipment or is not physically/mentally fit, he/she can be rejected or excluded from the rest of the hike. In such cases, no refund can be claimed from Bergen and Hordaland Trekking Association. The participant must pay any extra costs incurred.

Participants who choose to interrupt a hike before it is completed or do not comply with the tour guide’s instructions do so at their own risk.

10. Insurance

Bergen and Hordaland Trekking Association emphasises that participants take part in the association's activities at their own risk. Bergen and Hordaland Trekking Association accepts no liability for the financial consequences of any accidents/injuries that may occur during an activity organised by the association. Bergen and Hordaland Trekking Association recommends that members of the Norwegian National Insurance scheme resident in Norway take out a combined travel/accident insurance. Your insurance company will arrange this. We recommend that other participants take out corresponding insurance.

11. Complaints

The tour guide shall be informed of any complaints immediately. A written statement and any claims must be sent to Bergen and Hordaland Trekking Association as soon as possible and no later than one month after the conclusion of the activity.

12. Photos

On hikes organised by Bergen and Hordaland Trekking Association, photos will/may be taken of the participants during the activity. These photos may be used in Bergen and Hordaland Trekking Association’s / the Norwegian Trekking Association's publications and websites, or in other media in contexts relating to the activities of Bergen and Hordaland Trekking Association. If you do not want your photo taken, you must inform the tour guide about this at the start of the hike.


Contact:

Bergen and Hordaland Trekking Association

Tverrgt. 4-6, NO-5017 Bergen

Tel.: (+47) 55 33 58 10

bht@dnt.no

Annonse