Naturvern

Store deler av Norge trues av 
massiv vindkraftutbygging

Vi jobber for å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Dette gjøres gjennom deltakelse i norsk arealforvaltning og ved å bidra til en samfunnsutvikling som styrker det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår.

Vi jobber for å hindre vindkraftverk, vannkraftutbygging og kraftlinjer i viktige friluftsområder.

Klimaendringene utgjør en trussel mot vår felles natur- og kulturarv. Det er mulig å forene høy aktivitet med lavere ressursbruk.

Vi arbeider for en arealforvaltning som ivaretar viktige natur, friluftslivs- og landskapsverdier.

Bergen og Hordaland Turlag arbeider for å sikre fremtidens generasjoner mulighet til å ferdes fritt i naturen. 

Verdifulle natur- og friluftslivsområder må ikke avsettes til fremtidig vindkraft-utbygging på land.

Kontakt:

Siren Skråmestø Juliussen

Naturvernansvarlig (vikariat)
Tlf: 55 33 58 28/93432133

siren.juliussen@dnt.no

Annonse