RUTINER FOR VARSLING

VI ønsker å legge til rette for en organisasjonskultur som er preget av åpenhet og hvor kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses. Hovedregelen er at man tar opp forhold man mener er kritikkverdige med den det gjelder. Når dette ikke fører frem, eller når man mener det er nødvendig å ta saken opp med noen andre som kan gjøre noe med de kritikkverdige forholdene, kalles det varsling.

Hva bør det varsles om?

 • Forhold som utgjør fare for liv og helse
 • Brudd på generell norsk lovgiving
 • Mobbing, trakassering og diskriminering
 • Økonomiske misligheter
 • Brudd på DNTs verdigrunnlag eller DNTs vedtekter 
 • Andre kritikkverdige forhold

Hvem bør det varsles til?

 • Nærmeste leder eller nærmeste ansvarshavende (f.eks. turleder, hyttebestyrer eller daglig leder)
 • Til overordnedes leder
 • Til verneombud (kun for ansatte)
 • Til leder i styret

Varselet bør beskrive grunnlaget for observasjon eller bekymring og være så konkret som mulig.

Hvordan håndteres varsler i BHT:

 • Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse
 • Alle varsler skal tas alvorlig
 • Mottaker av et varsel skal sørge for en forsvarlig behandling av saken
 • Varslingssaker skal behandles fortrolig.
 • Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om utfallet av saken
 • Saksbehandlingstiden på varslinger skal være maks 3 uker
 • Den som varsler skal få tilbakemelding innen 5 virkedager om hva som skjer med saken det er varslet om.

Mer detaljert varslingsrutine finnes her.

Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold, eller har spørsmål rundt varsling, kontakt daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven. Tlf: 98249808, e-post: helene.odven@dnt.no.

Annonse