Ja til bevaring av kyst, fjell og skog

Støttemarsj mot vindkraft i urørt natur, på Fløysletten mai 2019
Støttemarsj mot vindkraft i urørt natur, på Fløysletten mai 2019 Foto: Hild Fjermestad Aase

Den Norske Turistforening, Norsk Friluftsliv, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet, Sabima og Norsk Ornitologisk Forening mener det er behov for en grundig gjennomgang av konsesjonssystemet. Det haster med å ta et helhetlig grep der det legges til rette for en bærekraftig og langsiktig satsing på fornybar energiutbygging som spiller på lag med naturen. 

Fakta om vindkraftanlegg

- De største vindturbinene er opp til 250 meter høye og kan sees fra minst 50 kilometers avstand.

- Det bygges ca 800 meter anleggsvei pr. vindturbin.

- Foran hver turbin bygges det en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane.

- Irreversible naturinngrep med store sprengninger i terrenget.

-  Støyplage ved at hver av monsterturbinene gir opp mot 110 dB.

- Private selskaper (ofte utenlandske) tar ut profitten.

- Digre vindkraftturbiner og veianlegg skader dyrelivet.

- Tap av urørt natur. Det er kun 12% villmarkspreget natur igjen i Norge.

- Vindkraft er meget arealkrevende og utgjør store industrianlegg.

- Farlige iskast fra turbinbladene vinterstid.

- Mange av de høye vindkraftturbinene har blinkende lys pga flysikkerhet. Dette sees fra veldig lang avstand.

- Tap av verdifulle turområder.

Egersund vindkraftverk
Egersund vindkraftverk Foto: Nicolas Rodriguez

Se vindkraftvideo her


Bergen og Hordaland Turlag har fem tydelige krav til regjeringen

  • All urørt og inngrepsfri natur må vernes mot vindkraftutbygging. Slike områder byr på naturopplevelser flest nordmenn er redd for å miste.

  • Flere friluftsområder må ut av nasjonal ramme. Alle bymarker og byfjell, og det sentrale hytte- og rutenettet for friluftslivet må ekskluderes. Disse områdene er populære utfartsmål og gjør at mange kommer seg ut på tur.

  • Føre var-prinsippet må i mye større grad legges til grunn. Den nasjonale rammen peker selv på at det er store naturområder vi vet for lite om. Vi kan ikke bygge ut områder vi ikke vet verdien av.

  • Regjeringen må legge opp til flere regionale medvirkningsmøter. Flere må få muligheten til å ta del i saken og bli hørt.

Vi mener:

- Større energi- og veianlegg i urørt natur og viktige friluftsområder, særlig langs kysten og fjellet, får store konsekvenser for friluftslivet, landskapet og dyrelivet. Det bør derfor ikke bygges vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder.

- Det er allerede tildelt en stor mengde konsesjoner til landbasert vindkraft. 

- Det eksisterer gode, fornybare alternativer til omfattende vindkraftutbygging på land. Vi må satse på energieffektivisering og – sparing. Vi må ruste opp eksisterende vannkraftverk, slik at vi får mer energi fra allerede utbygde vassdrag. Et eksempel er det gamle vannkraftverket i Lysebotn i Rogaland som nylig ble erstattet med et nytt. Det nye kraftverket gir kraft til 10 000 flere husstander, uten nye inngrep. Havvind er i stor utvikling og teknologien for solcelleanlegg blir stadig bedre og rimeligere.

- I dag forvaltes Norges landskapsressurser uten tilstrekkelige konkrete mål og føringer. Det må utarbeides en nasjonal landskapsstrategi.

- Vi må sikre en areal- og ressursbruk som tar hensyn til naturens tåleevne. 

- Metoder og systemer for å ivareta naturens goder og verdisetting av urørt natur må utvikles og benyttes.

Har du innspill eller spørsmål? Kontakt daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, Helene Ødven. Tlf: 98249808. E-post: helene.odven@dnt.no.

Se bilder fra Tellenes vindskraftverk her

Bakgrunn: Nasjonal ramme for vindkraft på land

Olje- og energidepartementet har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lage "Nasjonal ramme for vindkraft på land". Hensikten er å styre søknadene om bygging av vindkraftanlegg, slik at de mest egnede områdene blir tatt i bruk og eventuelle konflikter med andre interesser kan dempes. Energimyndighetene arbeider nå med 43 større områder i Norge for å finne frem til de mest egnede områdene for fremtidig vindkraftutbygging. Områdene skal reduseres vesentlig før et forslag blir overlevert Olje- og energidepartementet i mars 2019. DNT mener at kunnskapsgrunnlaget er for tynt og involveringen av befolkningen ikke er god nok.

Dersom vindkraftbransjens ønsker om utbygging blir realisert, vil det bety et samlet planareal tilsvarende Vestfold fylke (2000 km2), og veianlegg i inngrepsfri natur tilsvarende to ganger Norge på langs (3000 km). 

Da DNT ble stiftet for 150 år siden var over halvparten av Norges arealer villmarkspreget natur. I dag er andelen under 12 prosent. Nå må regjeringen sørge for at vi tar vare på den norske naturen, slik at også nye generasjoner kan glede seg over gode friluftsopplevelser.

DNT ber regjeringen stanse arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land

Den Norske Turistforening, samlet til landsmøte i Oslo 9. juni 2018, ber regjeringen stanse arbeidet med Nasjonal ramme for vindkraft på land. Arbeidet må startes på nytt med medvirkningsmuligheter for befolkningen og nødvendige utredninger. Viktige verdier for friluftsliv og natur trues nå av tilrettelegging for en betydelig mengde ny vindkraftutbygging.

DNT støtter fornybare energiløsninger. Nasjonal ramme for vindkraft legger opp til en for stor mengde ny utbygging. Vindkraftutbygging på land må skje innenfor akseptable og sterkt avgrensede rammer ut i fra en helhetlig og nasjonal strategi. Det må sikres at det nødvendige kunnskapsgrunnlaget er på plass, og at samlede virkninger er tilstrekkelig utredet. Fristen for ferdigstilling av arbeidet må forlenges. 

Vi minner om at det allerede er tildelt betydelig flere vindkraftkonsesjoner enn noen forutså da støtteordningen for fornybarkraft (elsertifikatordningen) ble opprettet. Vi opplever nå en økt grad av utenlandske investeringer i urealiserte vindkraftkonsesjoner, som bidrar til en økt utbyggingstakt.

Et vindkraftanlegg består av alt fra noen få til flere titalls vindturbiner, med totalhøyde på rundt 200 meter. Det bygges om lag 800 m vei av store dimensjoner pr. vindturbin. Tilrettelegging for en betydelig mengde ny vindkraft kan medføre vindkraftanlegg med et samlet planareal tilsvarende Vestfold fylke, og store veianlegg tilsvarende to ganger Norge på langs i luftlinje.

Klimaendringene og tap av naturmangfold er vår tids to store utfordringer. Derfor vil DNT være en pådriver for en bærekraftig samfunnsutvikling, og vil fokusere på de positive mulighetene:

  • Det eksisterer fornybaralternativer til omfattende vindkraftutbygging på land. De mest miljø- og naturvennlige fornybarteknologiene må alltid velges.
  • Det må utarbeides en nasjonal landskapsstrategi.
  • Vi må sikre en areal- og ressursbruk som tar hensyn til naturens tåleevne. 
  • Vi må benytte oss av potensialet for økt grad av energieffektivisering, energisparing og energigjenvinning uten behov for omfattende naturinngrep.
  • Metoder og systemer for å ivareta naturens goder og verdisetting av urørt natur må utvikles og benyttes.

Da DNT ble stiftet for 150 år siden var over halvparten av Norges arealer villmarkspreget natur. I dag er andelen under 12 prosent. Nå må regjeringen sørge for at vi tar vare på den norske naturen, slik at også nye generasjoner kan glede seg over gode friluftsopplevelser.

Annonse