Generelle vilkår

Hadlaskard med Hårteigen i bakgrunnen
Hadlaskard med Hårteigen i bakgrunnen Foto: Svein Ulvund

Generelle vilkår for deltakelse på Bergen og Hordaland Turlags aktiviteter*.
​​​​​​​Egne vilkår for 7-/4-/3-fjellsturen.

Gjeldende fra og senest revidert 18.09.2017

*Aktiviteter brukes her som samlebetegnelse og omhandler turer, arrangementer og kurs i Bergen og Hordaland Turlags regi. Vilkårene gjelder også for lokallagene, med mindre lokallaget har vist til egne vilkår.

1. Avtale

Aktiviteter er åpne for alle som tilfredsstiller de nødvendige fysiske og psykiske forutsetninger for å gjennomføre aktiviteten, se pkt. 9. Avtale er inngått ved påmelding som skjer ved betaling av aktiviteten, eventuelt at en har akseptert tilbud om plass på aktiviteten. Påmeldingen er bindende inntil ev. avbestilling, se pkt. 5. Det føres venteliste. Når avtale er inngått er de generelle vedtektene og avtaledokumentene, se pkt 2, vedtatt og akseptert.

2. Avtaledokumenter

Avtalen består av følgende dokumenter som deltaker er forpliktet til å lese og sette seg inn i. Dokumentene som finnes på våre nettsider, utdeles ved påmelding i Tursenteret eller kan mottas etter forespørsel er:

- Detaljprogram med turbeskrivelse

- Utstyrsliste

- Generelle vilkår

- Kvittering som tilsendes deltakeren på oppgitt e-postadresse, eller mottas ved påmelding i Tursenteret.

3. Pris

Aktivitetens pris omfatter de ytelser som er nevnt i detaljprogrammet. Bergen og Hordaland Turlag forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved endrete skatter/avgifter, trykkfeil, omkostninger ved force majeure el. Forhøyelse av prisen skal varsles snarest og senest 14 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10% av den annonserte pris, kan deltaker avbestille aktiviteten uten omkostninger. Ytelser utover det detaljprogrammet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker.

4. Betaling

Betaling skjer ved påmelding på våre nettsider, ved påmelding og betaling i vårt Tursenter eller tilsendt faktura.

5. Avmelding og avbestillingsforsikring

Avmelding av lagets aktiviteter skal fortrinnsvis skje skriftlig. Muntlig avmelding er akseptert når deltaker har kontaktet administrasjonen og mottatt mail om at avmeldingen er registrert. Bindende avmelding kan ikke skje til turleder.

Ved avmelding inntil 15 dager før aktiviteten starter må det betales ekspedisjonsgebyr på kroner 200,-. Ved deltakeravgift pålydende eller under kroner 200,- beholdes hele beløpet. Ved avmelding fra 14 til og med 4 dager før avreisedato refunderes 50 % av deltakeravgiften. Ved avmelding 3 dager før og frem til avreisedato, eller hvis den påmeldte ikke møter ved avreise, blir deltakeravgiften ikke refundert. Deltaker må selv sørge for avbestillingsforsikring, gjennom reiseforsikring eller kortselskap. Denne gjelder ved sykdom eller andre årsaker som forhindrer deltakelse.

6. Avbrudd

Hvis en deltaker må avbryte en aktivitet, er Bergen og Hordaland Turlag ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 11 klager.

7. Avlysning

Bergen og Hordaland Turlag står fritt til å avlyse aktiviteten. Ved avlysning plikter Bergen og Hordaland Turlag, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 7 dager før avreise. Avlyses en aktivitet blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Ut over dette har deltakerne ikke krav på erstatning, verken økonomisk eller ikke-økonomiske tap.

8. Endringer

Påstartes aktiviteten skal Bergen og Hordaland Turlag gjennomføre aktiviteten i henhold til programmet. Det tas forbehold om endringer på grunn av endrete rutetider eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre aktiviteten som planlagt. Bergen og Hordaland Turlag skal, hvis mulig, meddele vesentlige endringer før avreise. Ved vesentlige endringer har deltaker rett til å trekke seg innen rimelig tid. Hele det innbetalte beløp blir da refundert. Må endringer gjøres under aktiviteten skal turleder underrette deltakerne snarest mulig. Værforholdene kan meget fort endre seg i fjellet og turleder vurderer eventuelle ruteendringer ut fra sikkerhetsmessige forhold.

9. Deltakers ansvar

Deltaker plikter å lese avtaledokumentene grundig og vurdere om hun/han har fysisk og psykisk forutsetning for å gjennomføre aktiviteten. Er deltaker klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege.

Deltaker må ha med det utstyr som er nevnt i avtaledokumentene. Deltaker er forpliktet til å rette seg etter turledernes anvisninger. Dersom deltaker møter frem med mangelfullt utstyr eller ikke tilfredsstiller de nødvendige fysiske/psykiske forutsetninger, kan hun/han avvises eller utelukkes fra resten av turen. I slike tilfeller kan det ikke kreves tilbakebetaling fra Bergen og Hordaland Turlag. Deltaker må selv bære ev. ekstraomkostninger.

Deltaker som velger å avslutte turen før turen er avsluttet eller ikke retter seg etter turleders anvisninger gjør dette på eget ansvar.

10. Forsikringer

Bergen og Hordaland Turlag understreker at deltakelse på lagets aktiviteter skjer på deltakers eget ansvar. Bergen og Hordaland Turlag påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under lagets aktiviteter. Bergen og Hordaland Turlag anbefaler medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge å tegne kombinert reise-/ulykkesforsikring. Ditt forsikringsselskap ordner dette. Andre deltakere anbefales å tegne tilsvarende forsikring.

11. Klager

Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes til Bergen og Hordaland Turlag snarest og senest en måned etter at aktiviteten er avsluttet.

12. Bilder

På turer i regi av Bergen og Hordaland Turlag vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av aktiviteten. Disse bildene kan bli benyttet i Bergen og Hordaland Turlag’s/DNT’s publikasjoner og egne internettsider eller i andre medier relatert til Bergen og Hordaland Turlags aktiviteter. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, når turen starter.

Kontakt:

Bergen og Hordaland Turlag

Tverrgt. 4-6, 5017 Bergen

Tlf: 55 33 58 10

bht@dnt.no

Annonse