Kart- og kompasskurs Map and Compass Course

Kurs

Dato
19. september kl. 08:45
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom, Seniorer
Turtyper
Kurs, Kart- Og Kompasskurs, Turlederkurs, Orientering
Arrangører
Bergen og Hordaland Turlag, Askøy Turlag
Turområde
Byfjellene i Bergen, Vestlandet (se kart)
Turkode
442
Dette arrangementet har allerede startet!

Nå har du sjansen til å lære deg grunnleggende kunnskap i bruk av kartet og kompasset. Skal du være med på fellestur, er det kjekt å kunne følge med på kartet underveis. Skal du på tur alene, er det svært viktig at du føler deg trygg på hvordan du leser kartet og bruker kompasset.

Kurset passer enten du er nybegynner eller har grunnleggende kunnskap. Vi starter med å finne ut av all informasjonen kartet gir. Så lærer vi om hvordan du tar ut en kompasskurs og hvordan du forholder deg til den.

Etter litt teori inne og praksis ute bør du ha et godt utgangspunkt for å øve videre selv og etter hvert føle deg trygg alene i fjellet.

Innhold: 

 1. Praksis ute, med øvelser - ca 30 minutter
 2. Informasjon vi kan finne i kartet, hvordan ta ut en kompasskurs og kombinere kart og kompass – 3 timer
 3. Praksis ute, med oppgaver som skal løses – 4 timer

I tillegg til teori og praksis må man også påregne tid for å ta seg inn til og fra av stedet vi avholder de praktiske øvelsene, normalt ca 30 minutter hver vei. Stedet velges før avvikling av kurset.

Tid og sted: 

Søndag 19. september: kl 08:45 - 17.00. 

Oppmøtested: Enten Ulriksbanens nedre stasjon eller Turlagets kontor i Marken. Kursleder gir beskjed i forkant.
Oppmøtetidspunkt: kl 08:45. Hvis oppmøtested blir Ulriksbanen (se kartet) tar vi banen opp kl. 9 før kursstart.

Kursholdere: Bengt Arne Johannessen og Jon Haukedal

Mat: Hver enkelt deltaker må ta med egen mat og drikke. 

Utstyr: Kurset foregår både innen- og utendørs. Sjekk værmeldingen og kle deg i henhold til været. Ta med ekstra klær i ryggsekken til pausene. Et sitteunderlag er også praktisk å ta med. Vi vil også gå utenfor sti så det er anbefalt å bruke fjellstøvler.

Vilkår: Les generelle vilkår her.

Pris: kr 665,- for DNT-medlemmer, kr 1345,- for ikke-medlemmer. Bli DNT-medlem. Pris inkluderer instruksjon, materiell og praktiske øvelser. Hver enkelt deltaker må selv betale for Ulriksbanen/ Fløibanen. Ta med eget kompass og kart over Bergen hvis du har..

Kart: Turkart Bergen 1:25 000 eller 7-fjellsturen 1:25 000

Kart og turutstyr kan kjøpes i Turinformasjonen i Marken. Rabattert pris for medlemmer.

Now you have the chance to learn the basics of orienting with map and compass. If you are going on a joint trip, it is nice to be able to follow the map along the way. If you are traveling alone, it is very important that you feel confident in reading the map and using the compass.

The course is suitable whether you are a beginner or have basic skills. We start by finding out all the information the map provides. Then we learn how to take a compass course and how to relate to it.

After some theory inside and practice outside, you should have a good starting point for practicing further yourself and eventually feel safe alone in the mountains.

Contents:

 • Practice outdoors, with exercises - about 30 minutes
 • Information we can find in the map, how to take a compass course and combine the map and compass - 3 hours
 • Practice outside, with tasks to be solved - 4 hours

In addition to theory and practice, one must also expect time to get in to and out from the place we hold the practical exercises, usually about 30 minutes each way. The place is chosen before the course is run.

Time and place:

Sunday September 27th: 08:45am - 5:00pm.

Meeting point: Either Ulriksbanen's lower station or Turlaget's office in Marken. Course instructor gives notice in advance.
Meeting time: 8:45am. If the meeting point becomes Ulriksbanen (see map), we will take the gondola at 9:00am before the course starts.

Instructors: Bengt Arne Johannessen and Jon Haukedal

Food: Each participant must bring their own food and drink.

Equipment: The course takes place both indoors and outdoors. Check the weather forecast and dress according to the weather. Bring extra clothing in your backpack for breaks. A sit pad is also convenient to bring. We also want to go off-trail so it is recommended to use hiking boots.

Terms: Read general terms here (Norwegian). The course is primarily held in Norwegian, but efforts will be made to explain key points in English.

Price: NOK 665, - for DNT members, NOK 1345, - for non-members. Become a DNT member. Price includes instruction, material and practical exercises. Each participant must pay for the Ulriksbanen. Bring your own compass (and map of Bergen if you have).

Map: Turkart Bergen 1:25 000 or 7-mountains tour 1:25 000

Maps and tour equipment can be purchased at the Tourinformation in Marken. Discounted prices for members.

Kart- og kompasskurs

Nå har du sjansen til å lære deg grunnleggende kunnskap i bruk av kartet og kompasset. Skal du være med på fellestur, er det kjekt å kunne følge med på ...

Kontaktinformasjon:

 • Bergen og Hordaland Turlag
 • Tlf. 55335810
 • E-post: bht@dnt.no

Turledere:

 • Jon Haukedal
 • Bengt Arne Johannessen