Verden trenger mer urørt natur

Forskernes konklusjoner om menneskelige inngrep og tap av dyrearter er dystre, men det finnes håp. Bildet er tatt på tur til Breiskrednosi.
Forskernes konklusjoner om menneskelige inngrep og tap av dyrearter er dystre, men det finnes håp. Bildet er tatt på tur til Breiskrednosi. Foto: Hild Fjermestad Aase

70 prosent av jordens isfrie landareal er berørt av menneskelige inngrep. Siden 1970 har verdens ville dyrebestander blitt redusert med 60 prosent.

I sommer lanserte FNs klimapanel en spesialrapport om klimaendringer og landarealer, og i vår ble WWFs rapport om naturens tilstand lansert. Skal verdens klimautfordringer løses, trengs mer natur. Det finnes ingen kvikkfiks eller enkle løsninger, men det som er sikkert er at alle må bidra. Alle nasjoner, alle kommuner, organisasjoner og enkeltindivider. Hvis alle tar gode valg for naturens fremtid, er det håp. Men det haster.

Store inngrep i sum

Vi må slutte å se på de nødvendige tiltakene som kostnader eller tap av inntekter. Grepene som må tas er nødvendige investeringer for fremtiden. Velger vi å droppe dem nå, vil kostnadene som kommer bli uoverstigelige, og det vil bli ulevelige tilsander for store deler av jordens befolkning i løpet av dette århundre.

Alle må bidra; også i Norge må vi stanse tap av natur. Skal vi unngå en bit for bit-nedbygging av norsk natur, trenger vi en strengere nasjonal politikk og at Fylkesmannen setter ned foten for arealplaner som er i strid med nasjonale naturhensyn. En utbygging kan virke bagatellmessig alene, men i sum utgjør de store inngrep i naturen.

For å bremse den pågående bit for bit-nedbyggingen av norsk natur, mener Den Norske Turistforening (DNT) det trengs flere nasjonalparker, både i fjellet, i skogsområder og langs kysten. Nasjonalparker og andre verneområder ser ut til å være det eneste som sikrer naturen mot omfattende hyttebygging og energiutbygging i utmark.

I tillegg ber DNT regjeringen om å følge opp anbefalingene som ble gjort i forbindelse med evalueringen av plan- og bygningsloven. Evalueringen som ble lansert for ett år siden, slo blant annet fast at plan- og bygningslovens intensjoner om å ivareta hensyn til natur og friluftsliv ikke etterleves i praksis.

Ber om nasjonal landskapsstrategi

DNT har ved flere anledninger påpekt nødvendigheten av langsiktige «fjellgrenser» i kommunene. Dette sammen med regionale planer for større, sammenhengende fjellområder, vil kunne bidra til å stoppe nedbygging av store verdifulle natur- og friluftslivsområder i Norge.

Et annet tiltak vi mener kan gjøre en forskjell er å lage en nasjonal landskapsstrategi, slik vi har forpliktet oss til gjennom den Europeiske lanskapskonvensjonen.

I tillegg til at vi trenger naturen for å overleve som art, er naturen viktig for folks helse og trivsel og avgjørende for friluftslivet. Bevaring av natur er derfor selvfølgelig forankret i DNTs formålsparagraf.

Skrevet av Eva Lill Kvisle, fagsjef naturforvaltning i DNT.

Annonse