Stortingspolitikere: – Vi har forstått budskapet

Vindkraftmøte i Dyrkolbotn, 26. august 2020.
Vindkraftmøte i Dyrkolbotn, 26. august 2020. Foto: André Marton Pedersen

Viktig vindkraftmøte i Dyrkolbotn. De folkevalgte lyttet. Det er nå det gjelder.

Onsdag 26. august ble stortingspolitikere fra Vestland fylke, sentrale fylkespolitikere og en håndfull ordførere invitert med på et faglig vindkraftmøte og befaring ved Dyrkolbotn i Alver kommune i regi av Bergen og Hordaland Turlag, DNT Vest og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF). Interessen for å delta var stor, hele 29 politikere takket ja, jevnt fordelt på Storting, fylke og ordførere.

– Folk føler seg overkjørt

En av de folkevalgte som deltok på møtet var stortingsrepresentant Ingrid Heggø (AP). Hun er engasjert i vindkraftsaken og fikk med seg mange nye fakta under møtet og flere innspill til stortingsmeldingen som skal behandles senere i høst. Men det var spesielt én ting hun la ekstra merke til og det er mangelen på lokal medbestemmelse.

– Folk føler seg overkjørt i vindkraftsaken og det må vi ta på alvor i Stortinget, sa Heggø (AP) i en pause under seminaret.

Hun var én av syv stortingsrepresentanter som var med på vindkraftmøtet som ble arrangert i Dyrkolbotn Fjellstove. Bakgrunnen for møtet er stortingmeldingen Olje- og energidepartementet la frem 19. juni, som Stortinget skal behandle senere i høst. Bergen og Hordaland Turlag sine innspill til vindkraftmeldingen er blant annet at all urørt og inngrepsfri natur, samt verdifulle friluftslivsområder, må vernes mot vindkraftutbygging. Kunnskapsgrunnlaget knyttet til konsekvenser av vindkraftanlegg må styrkes. Det må også legges til rette for god involvering av befolkningen og lokale foreninger, for å sikre ivaretakelse av lokale og regionale verdier knyttet til natur og friluftsliv.

Les alle Turlagets innspill til vindkraftmeldingen i denne brosjyren

(saken fortsetter under bildet)

Stortingspolitiker Liv Kari Eskeland (H) i debatt under vindkraftmøtet i Dyrkolbotn, 26. august 2020.
Stortingspolitiker Liv Kari Eskeland (H) i debatt under vindkraftmøtet i Dyrkolbotn, 26. august 2020. Foto: André Marton Pedersen

Kunnskap må komme først - deretter vedtak

Under møtet var det spørrerunde blant ordførerne, og det kom tydelig frem at alle kommuner var klart i mot vindkraft. Det var også debatt med stortingpolitikerne og innlegg ved Bergen og Hordaland Turlag og Forum for Natur og Friluftsliv. Arnold Matre, leder for Folk for Fjella, argumenterte i sitt innlegg for at vindkraftsaker må behandles under plan- og bygningsloven og ikke under energiloven, slik dagens praksis er.

– Slik det er i dag under energiloven, så kommer vedtak først, deretter kunnskap. I plan- og bygningsloven kommer kunnskap, medvirkning og detaljer først - og deretter fattes vedtak. Det blir helt feil at det er først etter en konsesjon er gitt at det utarbeides en deltaljplan for hvor mange turbiner som skal bygges, hvor høye de skal være og hvor de skal plasseres. Det er fullstendig motsatt av all annen arealforvaltning, sa Matre under sitt innlegg.

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) mener derimot at energiloven er rett når fremtidige vindkraftkonsesjoner skal behandles.

– Departementet mener det er den beste måten å gjøre det på, fordi energi er et nasjonalt anliggende. Det gjelder strømnett, vannkraft, all type energi. Vindkraft er ikke i særstilling i så måte, men det må rammes inn på en slik måte at kommunene får nødvendig vedtaksmyndighet til å kunne si nei på et tidlig tidspunkt. Men er ikke kommunen positiv, så bør en ikke gå videre med prosjektet. Går utbygger likevel videre med prosjektet da, får de sannsynligvis nei i departementet, sa Eskeland.

Det klare budskapet fra organisasjonene under møtet var at lokal medbestemmelse i vindkraftsaker må vektlegges mer.

– Vi i Senterpartiet vil gi kommunene vetorett i vindkraftsaker, så om kommunene ikke vil, så skal ikke området bygges ut, sier Kjersti Toppe (SP) som også deltok på både seminar og befaring.

Vi har fått mange gode, konkrete forslag i dag til stortingsmeldingen, og det tar vi med oss videre. Kjersti Toppe, SP

(saken fortsetter under bildet)

Hallvard Oppedal, ordfører i Gulen, forteller om kampen mot vindkraft.
Hallvard Oppedal, ordfører i Gulen, forteller om kampen mot vindkraft. Foto: André Marton Pedersen

Befaring i Fossvatnet

Etter det faglige seminaret tok deltagerne beina fatt og gikk en liten tur opp til Fossvatnet. Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland lot seg imponere over utsynet som møtte henne.

– Dette landskapet tar jo pusten fra deg. Det er nydelig fint her oppe. Vi har fantastiske fjellområder å gå på tur i og de må vi ta vare på, for de har mange verdifulle kvaliteter for det norske folk og for Norge, sa Eskeland da hun så utover landskapet.

Rundt Fossvatnet og Dyrkolbotn er det planer om flere vindkraftanlegg og Eskeland har fått med seg deg enorme engasjementet folk har for fjellene sine.

– Disse områdene er veldig viktig for dem som bor her, og det skal vi ta med oss videre i de kommende diskusjonene i Stortinget, sa hun.

Har mistet tillit

Eskeland mener det var et viktig og godt vindkraftmøte å delta på.

– Fra dette møtet i dag tar jeg med meg at en politisk har mistet litt tillit til prosessene som pågår, og det har jeg stor forståelse for, og det er nettopp derfor vi vil stramme inn på konsesjonsregelverket. Det er helt nødvendig. Tilliten må gjenopprettes, og det betyr at involvering fra kommuner og fra folk må være mye bedre og mye tettere tidlig i løpet. De må kunne si nei tidlig i løpet. Det gir forutsigbarhet, både for de som ønsker å etablere vindkraft, men også for lokalbefolkningen som slipper stresset og høye skuldre over lang tid, for det er ikke heldig for noen.

Ingrid Heggø (AP) fikk ikke med seg befaringen, men kommer hjem med et viktig budskap likevel.

– Mitt viktigste budskap når jeg kommer tilbake til Stortinget er at naturen må veie tyngre og det som folk sier lokalt må vektes mer, sa Heggø (AP) før hun måtte dra videre.

(saken fortsetter under bildet)

Torhild Andvik i Ung for Fjella holdt en appell ved Fossvatnet.
Torhild Andvik i Ung for Fjella holdt en appell ved Fossvatnet. Foto: André Marton Pedersen

Etterlyser helhetlig debatt

Stortingspolitiker Torill Eidsheim (H) var med på befaringen og hun etterlyser en mer helhetlig energidebatt.

– Fornybar energi er så uendelig mye mer enn kun vindkraft. Vi må finne gode avveininger. Vi kan se på geotermisk energi, hydrogen, vannkraft og kanskje skal vindkraft også være en del av denne miksen. Og så må avgjørelsene baseres på god kunnskap, og det mener jeg DNT og Naturvernforbundet er med å bidra til, sa stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H) og la til: – Ta stortingsmeldingen for det den er, men det er de høringsinnspillene som nå skal komme - de er kjempe viktige. Det er veldig viktig at folk er engasjert og at de gir gode «tilbakemeldinger på stortingsmeldingen.

Stor jobb fremfor seg

Synnøve Kvamme, nestleder i Naturvernforbundet Hordaland, er ikke udelt optimistisk med tanke på hva som pr i dag foreligger i vindkraftmeldingen.

– Vindkraftmeldingen som nå er sendt til Stortinget legger ikke opp til så store endringer som vi trenger, sier Kvamme. 

Hun håper at de folkevalgte nå tar de nødvendige grep for å sikre artsmangfold og verne urørt natur.

– Det gjenstår å se hva politikerne gjør. De har en stor kamp foran seg for å gjøre de endringene som vi trenger for å ta vare på naturen, sier Kvamme.

Det er ikke en god løsning å ødelegge naturen for å produsere vindkraft. Naturen lagrer store mengder CO2 og vindkraftutbygging fører til store CO2-utslipp. Å ødelegge naturen er ikke en strategi som vil fungere for klimaet. Synnøve Kvamme, nestleder i Naturvernforbundet Hordaland

Vilje til å ta vare på naturen

Kl 16 takket turleder Børge Brundtland for turen og alle dro hjem til sitt. Igjen på Fossvatnet stod en fornøyd daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag.

– Vi har veldig mange med oss på laget. 68% av Norges befolkning vil ikke ha naturinngrep av vesentlig betydning. Nå må vi jobbe tett med politikerne. Sammen skal vi få til å verne om viktige natur- og friluftsområder, sa Helene Ødven. 

Hun mener det er viktig at lokalforankring og gode demokratiske prosesser sikres.

– Det kan ikke være så ovenfra og ned lenger, slik det har vært med NVE og energiloven, sier hun.

Ødven oppfordrer politikerne til å prioritere vindkraftsaken fremover og håper dagen har gitt mer innsikt og ny kunnskap.

– Jeg håper politikerne tar med seg inspirasjon, arbeidslyst og stå-på-vilje til å ta vare på naturen vår. Jeg håper de vil kjempe for at vi skal ha urørt natur i fremtiden, at barna våre og kommende generasjoner også kan få oppleve stille, ekte og urørt natur.

Turlagets krav til vindkraftmeldingen:

• All urørt og inngrepsfri natur, samt verdifulle friluftslivsområder, må vernes mot vindkraftutbygging. Det må innføres en rettslig hjemmel for å gi tidlig avslag til vindkraftprosjekter som berører viktige natur- og friluftslivsverdier.

• Innbyggere og interesseorganisasjoner må bli varslet når sondering mellom grunneier, kommune og utbygger starter opp. Det må legges til rette for at det gjøres lokale vurderinger med god involvering av befolkningen og lokale foreninger, for å sikre ivaretakelse av lokale og regionale verdier knyttet til natur og friluftsliv.

• Naturmangfaldloven § 9 (føre-var-prinsippet) må i mye større grad enn i dag legges til grunn når vindkraftbevillinger og konsesjoner behandles.

• Kunnskapsgrunnlaget knyttet til konsekvenser av vindkraftanlegg må styrkes.

• Tildelte vindkraftkonsesjoner må gjennomgå en miljøfaglig redegjørelse og utvalgte konsesjoner må trekkes tilbake, eller tas opp til ny vurdering.

• Det bør innføres en rettslig hjemmel for å trekke tilbake en konsesjon, dersom det fremkommer ny kunnskap om virkninger for natur og friluftsliv av vesentlig betydning, som ikke var kjent da konsesjonen ble tildelt.

 Flere vindkraftanlegg er under utbygging/skal bygges i Vestland, og svært mange prosjekter er på vent. I området møtet er lagt er det planer om 400-500 vindkraftturbiner, mellom Bergen og Sogn. Vi, og store deler av lokalbefolkningen, uroer oss over hva som kan skje med våre verdifulle naturområder.

Se bildekavalkade fra vindkraftmøtet og befaringen.

Annonse